top of page

ôskôtečnila se ustavujici schuza Senátô

Přejô Vám fšeckém hezké deň,

Fčerá se ôskôtečnila ustavujici schuza Senátô. Je to fičák, jak ten čas leti, protože je to ôž dva rokê, co sem měl tô možnosť tadê ten proces absoluvovat. Celkem sem s tema novéma sócitil a ôž tak na prvni dobró se jevi, že je mezê nima nekolêk zajimavéch osobnosti. Ôvidimê jak to bôde dál, protože nekery z nich pověsť vyznamně předcházela. Senát, aspoň teda jak já sem měl možnosť ho za tê dva rokê poznat, bêl mistem, kde rozôm vitězêl nad emocema, toš dófémê, že to tak ê zustane.


Pro dalši dvólety obdobi zustávám členem Vyborô pro mezinárodni věcê, obranô a bezpečnosť. Puvodně sem zvažoval, že bêch přešil do vyborô, keré se vic věnôje problematikám pro bévalyho starostô blêžšim, ale mosim se přêznat, že v bezpečnostnim vyborô je skvělé předseda Pavel Fischer a vyborná parta senátoru, a toš sem nic nevêméšlel a zustal. Nově nám tam přêbêlê bévalé policejni prezident Martin Červíček a ê nově zvolené štábni strážmistr Karel Arazím, teda správně staronové člen Senátô Tomáš Töpfer. Řikal sem si, že pan Töpfer je vyborné herec, ale Senát má spiš jenom jako jakósê trafikô. Po prvnim setkáni a prvnich jednánich ale mosim řict, že brilantně navázal na svi minôli pusobeni v Senátô a takê ve Vyborô pro mezênárodni věcê, obranô a bezpečnosť a že je skôtečně znalé problematikê a moc dobře vi co dělá. Čekají nás teda zajimavy dva rokê a těšim se na ně.


Abêch ale nezustal své starostovské profesê dlôžné, požádal sem o zařazeni do Komise pro rozvoj venkova a bêlo mě vêhověny. Stal sem se ê mistopředsedó Volebni komise a členem programové radê, kerá se věnôje kultuře a cestovnimô ruchô. Dófám teda, že bôdô pro fšeckê têto nově zvoleny instituce ôžêtečné a že se mě ê podaři ôplatnit nekery ze svéch žêvotem nabitéch zkôšenosti.


Toliko teda mi aktuálni hlášeni ze drôhé prvni schuzê Senátô. Po téch dvóch letech je hodně věci jináč a toš se těšim


Mňéte se hezkê…

______________


Přeji vám všem hezký den,

včera se uskutečnila ustavující schůze Senátu. Je to rychlovka, jak ten čas letí, protože je to už dva roky, co jsem měl tu možnost tady ten proces absolvovat. Celkem jsem s těmi novými soucítil a už tak na první dobrou se jeví, že je mezi nimi několik zajímavých osobností. Uvidíme, jak to bude dál, protože některé z nich pověst významně předcházela. Senát, aspoň tedy jak já jsem měl možnost ho za ty dva roky poznat, byl místem, kde rozum vítězil nad emocemi, tak doufejme, že to tak i zůstane.


Pro další dvouleté období zůstávám členem Výboru pro mezinárodní vztahy, obranu a bezpečnost. Původně jsem zvažoval, že bych přešel do výboru, který se víc věnuje problematikám pro bývalého starostu bližším, ale musí se přiznat, že v bezpečnostním výboru je skvělý předseda Pavel Fischer a výborná parta senátorů, a tak jsem nic nevymýšlel a zůstal. Nově nám tam přibyl bývalý policejní prezident Martin Červíček a i nově zvolený štábní strážmistr Karel Arazím, tedy správně staronový člen Senátu Tomáš Töpfer. Říkal jsem si, že pan Töpfer je výborný herec, ale Senát má spíš jen jako jakousi trafiku. Po prvním setkání a prvních jednáních ale musím říct, že brilantně navázal na své minulé působení v Senátu a taky ve Výboru pro mezinárodní vztahy, obranu a bezpečnost a že je skutečně znalý problematiky a moc dobře ví, co dělá. Čekají nás tedy zajímavé dva roky a těším se na ně.


Abych ale nezůstal své starostovské profesi dlužný, požádal jsem o zařazení do Komise pro rozvoj venkova a bylo mi vyhověno. Stal jsem se i místopředsedou Volební komise a členem programové rady, která se věnuje kultuře a cestovnímu ruchu. Doufám tedy, že budu pro všechny tyto nově zvolené instituce užitečný a že se mi i podaří uplatnit některé ze svých životem získané zkušenosti.


Tolik teda mé aktuální hlášení ze druhé první schůze Senátu. Po těch dvou letech je hodně věcí jinak, a tak se těším.

bottom of page