top of page

11. schuza Senátô

Včerá proběhla 11. schuza Senátô, a tak bêch Vám chtěl podat report o tym, co bê pro Vás muhlo bêt z projednávanéch bodu zajimavy. Jako prvni bêch chtěl zminit upravô Zákona o provozô na pozemnich komunikacich. Toto se tékalo hlavně teho, že kdêž nekeho polêcajti nachêtajó ô vážnyho pochêbeni a zeberó mô papirê, bôde mosêt chodit na terapije, kery z něho znovô ôdělajó vzornyho a slôšnyho řidiča. To mě přêpominá, že mě fčerá po pulnocê, kdêž sem se vracel ze senátorem Lumirem Kantorem z Prahê, zastavila v Olomócô na Velkomoravské dodávka s hókačkama plná polêcajtu a lustrovalê mě, jakgdêbech právě vêlópil bankô. Kdêž sem se zeptal proč, tak pré jenom tak. Bêlo vidět, že bêlê ê trochô sklamani, že sem ani nenafókal. Nô mêslêl sem si, že tadê tê atakê skončêlê s odchodem sódruhu, ale asi né. Je smôtny, kdêž neco takovyho zminite v zahraničó, kde na Vás nechápavě hledijó, protože tam si Vás polêcajti začnó fšimat jenom kdêž neco vêvedete. Proto jich tam možná néni tolik potřeba Nô to sem ale odbočêl… Dalši zákon keré se projednával zpřisňoval problematikô dopingô ve sportô, kde bêlê na seznam zakázanéch látek přêdany dalši preparátê.


Velká diskuze se strhla kolem Zákona o veřejnéch zakázkách, kde se nám nakonec podařêlo prosadit navéšeni limitu pro podlimitni zakázkê ze 2 mil. ô slôžeb na 3 mil. a ze 6 mil. ô dodávek na 9 mil. Kč. To je určitě dobrá zpráva pro fšeckê starostê, protože ê gdêž se to ministrovi moc nelébilo, ve sněmovně to s névěči pravděpodobnosťó pronde.

Dalši bod bêl ôž dlóho projednávané a odkládané stavebni zákon, keré podlivá teho jak se na prvni dobró jevi bê muhl nekery věcê skôtečně zlepšêt. Ôvidimê, jak se eště povedó prováděci vyhláškê, kery ministerstvo slêbôje do konca rokô. Nedělám si iluze, že se neco vyznamně zrychli, ale snahô oceňojô a fčêl ôkáže čas.


V rámcê doplňkovéch zákonu Stavebního zákona bêlê řešeny spolkê, kery bêlê ve svim konáňó ve vztaho k realizovaném stavbám omezeny, nikoli ale z řizeni vêlóčeny. Bêl velké boj o to, abê se veškery omezeni odstranilê a oni muhlê znovô blokovat stavbê, kery se jim nezamlóvalê. Neprošlo to a za sebe řekno, že sem je takê nepodpořêl. Ôznávám, že to fšeci nemêslijó zle, ale mám s nima takê svó špatnó zkôšenosť a toš jim takê nésô uplně nakloněné. Jak sem ale psal, učastnici řizeni só, a to si mêslim že je dobře, akorát nemajó tak radikálni pravomoce, a to si takê mêslim, že je dobře.


Posledni kontroverzni bod bêl Zákon o ochraně veřejnyho zdravi, kde se řešêlê uhradê za očkováni a lhutê, po kery muže bêt očkováni realizovany. Jenom ôklidnim horky hlavê, že s očkovánim proti Kovidô to nemělo nic společny. Tékalo se to běžnéch vakcin, kery smê dostávalê ve školce a ve školê a netékalo se to ani nařizováni nejakyho očkováni, ale uhrad od pojišťoven za ruzny typê vakcin a rozšéřeni aplikačniho obdobi na dobô, keró doporôčôjó vyrobci.


Předmětem vášnivé diskuze ale bêlê změnê, kery se tékalê měřeni hlukô. Nekeři senátoři se tam snažêlê vsunót změnê, kery bê odebralê pravomocê zastupitelum obci a převedlê je na hygienê. To naštěsti neprošlo, takže nakonec dobry. Tolik teda v kostce. Omlóvám se, že sô dnes delši, ale bêlo teho vic a toš sem Vás nechtěl šêdit. Přejô ať se daři.


_______

Včera proběhla 11. schůze Senátu, a tak bych Vám chtěl podat report o tom, co by pro Vás mohlo být z projednávaných bodů zajímavé. Jako první bych zmínil úpravu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Toto se týkalo hlavně toho, že když někoho policisté nachytají u vážného pochybení a seberou mu papíry, bude muset chodit na terapie, které z něj udělají vzorného a slušného řidiče. To mi připomíná, že mě včera po půlnoci, když jsem se vracel se senátorem Lumírem Kantorem z Prahy, zastavila v Olomouci na Velkomoravské dodávka s houkačkami plná policistů a lustrovali mě, jako bych právě vyloupil banku. Když jsem se zeptal proč, tak prý jen tak. Bylo vidět, že byli i trochu zklamaní, že jsem ani nenafoukal. No myslel jsem si, že tady ty útoky skončily s odchodem soudruhů, ale asi ne. Je smutné, když něco takového zmíníte v zahraničí, kde na Vás nechápavě hledí, protože tam si Vás policisté začnou všímat jen když něco vyvedete. Proto jich tam možná není tolik potřeba.

No to jsem ale odbočil…


Velká diskuze se strhla kolem zákona o veřejných zakázkách, kde se nám nakonec podařilo navýšení limitů pro podlimitní zakázky ze 2 milionů u služeb na 3 miliony a ze 6 milionů u dodávek na 9 milionů. To je určitě dobrá zpráva pro všechny starosty, protože i když se to ministrovi moc nelíbilo, ve Sněmovně to s největší pravděpodobností projde.

Další bod byl už dlouho projednávaný a odkládaný stavební zákon, který podle toho, jak se na první dobrou jeví, by mohl některé věci skutečně zlepšit. Uvidíme, jak se ještě povedou prováděcí vyhlášky, které ministerstvo slibuje do konce roku. Nedělám si iluze, že se něco významně zrychlí, ale snahu oceňuji a teď ukáže čas.


V rámci doplňkových zákonů stavebního zákona byly řešeny spolky, které byly ve svém jednání ve vztahu k realizovaným stavbám omezeny, nikoliv ale z řízení vyloučeny. Byl velký boj o to, aby se veškerá omezení odstranila a oni mohly znovu blokovat stavby, které se jim nezamlouvaly. Neprošlo to a za sebe řeknu, že jsem je taky nepodpořil. Uznávám, že to všichni nemyslí zle, ale mám s nimi taky svoji špatnou zkušenost, a tak jim taky nejsem úplně nakloněn. Jak jsem ale psal, účastníci řízení jsou, a to si myslím že je dobře, akorát nemají tak radikální pravomoci, a to si taky myslím, že je dobře.

Poslední kontroverzní bod byl zákon o ochraně veřejného zdraví, kde se řešily úhrady za očkování a lhůty, po které může být očkování realizované. Jen uklidním horké hlavy, že s očkováním proti covidu to nemělo nic společného. Týkalo se to běžných vakcín, které jsme dostávali ve školce a ve škole a netýkalo se to ani nařizování nějakého očkování, ale úhrad od pojišťoven za různé typy vakcín a rozšíření aplikačního období na dobu, kterou doporučují výrobci.


Předmětem vášnivé diskuze ale byly změny, které se týkaly měření hluku. Někteří senátoři, se tam snažili vsunout změny, které by odebraly pravomoci zastupitelům obcí a převedly je na hygieny. To naštěstí neprošlo, takže nakonec dobrý.

Tolik teda v kostce. Omlouvám se, že jsem dnes delší, ale bylo toho víc a tak jsem Vás nechtěl šidit.

Přeji ať se daří.

bottom of page