top of page

25. schuza Senátô.


Fčerá proběhla 25 schuza Senátô a já si fčêl dovolim krátké report o novéch změnách v našé legislativě.

Hneď na začátkô to bêl tisk č. 270 ministra Rakušana. Uprava zákona o uřednicich se téká jejich vzděláváni, což přênáši dlóho žádany změnê tadê f tymto systémô. Změnê se konkrétně tékajó teho, že si bôdó muct uřadê samê ôrčovat nastaveni akreditaci pro vzděláváni podle konkrétnich potřeb každyho uřadô. Zkóškê bôdó na dobô neurčitó a aji co se téká odměn, ê tadê se uřadum ôvolnijó pravomoce. Je to dobře, protože stát kolêkrát bez podrobné znalosti mistni problematikê uřadê svazoval do nařizeni, kery ohrožovalê jejich ôdržitelnosť. Ôvolněni pravomoci na starostê a tajemnikê pomuže k efektivňéšimô nastaveni systémô a to nově ê s ohledem na litaciho óřednika. To v praxê znamená, že se nekeři óřednici mužó mezê uřadama pučovat a tym jich nebôde mosêt bêt tolik.

Ono asi nebôde trvat dlôho, kdê nám do tadê teho systémô vstópi ômělá inteligenca a v nekeréch operacich začne óřednikê postôpně nahrazovat. Ešlê to je dobře nebo špatně ôkáže čas, ale podlivá miho to bôde neodvratny.

S tym trochô sóvisi ê další bod, keré se tékal změnê legislativê v archivnictvi a spisové slôžbě. Ten ve své podstatě zavádi opatřeni pro pokročêléši elektronizacô postôpu. Jak sem ôž psal, mužemê to kritizovat, ale nekery vyhodê bôdó nesporny. Têto systémê neboli hlava, nemaródijó, nespijó, nejijó, nejezdijó po dovolenéch, ale na drôhó stranô o nás bôdó vědět fšecko a je otázka, jak se lêďum podaři jejich schopnosti ovládat. Ruznéch scifi filmu tedê na toto téma smê ôž vidělê plno a je děsivy fčêl sledovat, jak to přêcházi.

Têto věcê se hodně diskutovalê ê v dalšim bodě, a sice kdêž předseda Uřadô pro ochranô osobnich udaju Kaucký popisoval, jak je systém ochranê nastavené. Mêslim, že tadê mámê eště hodně nad čém přeméšlet.

K Viročni správě ombudsmana Křečka se tô nebôdô vêjadřovat, a sténě tak asi néni potřeba rozebirat Vyročni zprávô radê Českyho rozhlasô. Posledni co bêch chtěl zminit je menováni dalšich dvóch novéch ustavnich sódcu.

Têto nám podlivá nově zavedené tradice přêšil představit pan prezident Petr Pavel. Odbornici na právo, kery navrhl tentokrát prošlê na vybornó. Mělê smê je před jednánim Senátô pozvany na klubô a tam s nima muhlê pohovořêt. Mosim řict, že pan doktor Langášek ôdělal velêké dojem. Pan profesor Přibáň bêl zhledané takê velêkym odbornikem a ê gdêž ho pani senátorka Kovářová zkritizovala za jeho názorê, pro hromadô senátoru to jeji vêstópeni nakonec vlastně bêla argumentaca, kerá jich ôtvrdila f tym pana profesora podpořêt.

Toliko teda k posledni schuzê. Dalši je plánovaná na 10. 7., a toš zase pak. Přejô hezky dni…

____________

Včera proběhla 25. schůze Senátu a já si teď dovolím krátký report o nových změnách v naší legislativě.

Hned na začátku to byl tisk č. 270 ministra Rakušana. Úprava zákona o úřednících se týká jejich vzdělávání, což přináší dlouho žádané změny tady v tomto systému. Změny se konkrétně týkají toho, že si budou moci úřady sami určovat nastavení akreditací pro vzdělávání podle konkrétních potřeb každého úřadu. Zkoušky budou na dobu neurčitou a i co se týká odměn, i tady se úřadům uvolní pravomoce. Je to dobře, protože stát kolikrát bez podrobné znalosti místní problematiky úřady svazoval do nařízení, která ohrožovala jejich udržitelnost. Uvolnění pravomoci na starosty a tajemníky pomůže k efektivnějšímu nastavení systému a to nově i s ohledem na lítacího úředníka. To v praxi znamená, že se někteří úředníci mohou mezi úřady půjčovat a tím jich nebude muset být tolik.

Ono asi nebude trvat dlouho, kdy nám do tady toho systému vstoupí umělá inteligence a v některých operacích začne úředníky postupně nahrazovat. Jestli to je dobře nebo špatně ukáže čas, ale podle mého to bude neodvratné.

S tím trochu souvisí i další bod, který se týkal změny legislativy v archivnictví a spisové službě. Ten ve své podstatě zavádí opatření pro pokročilejší elektronizaci postupu. Jak jsem už psal, můžeme to kritizovat, ale některé výhody budou nesporné. Tyto systémy nebolí hlava, nemarodí, nespí, nejí, nejezdí na dovolenou, ale na druhou stranu o nás budou vše vědět a je otázka, jak se lidem podaří jejich schopnosti ovládat. Různých sci-fi filmů tady na toto téma jsme už viděli plno a je děsivé teď sledovat, jak to přichází.

Tyto věci se hodně diskutovali i v dalším bodě, a sice když předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Kaucký popisoval, jak je systém ochrany nastaven. Myslím, že tady máme ještě hodně nad čím přemýšlet.

K výroční zprávě ombudsmana Křečka se tu nebudu vyjadřovat a stejně tak asi není potřeba rozebírat výroční zprávu rady Českého rozhlasu. Poslední, co bych chtěl zmínit, je jmenování dalších dvou nových ústavních soudců.

Ty nám podle nově zavedené tradice přišel představit pan prezident Petr Pavel. Odborníci na právo, které navrhl, tentokrát prošli na výbornou. Měli jsme je před jednáním Senátu pozvané na klubu a tam s nimi mohli pohovořit. Musím říct, že pan doktor Langášek udělal velký dojem. Pan profesor Přibáň byl shledán taky velkým odborníkem a i když ho paní senátorka Kovářová zkritizovala za jeho názory, pro spoustu senátorů to její vystoupení nakonec vlastně byla argumentace, která je utvrdila v tom, pana profesora podpořit.

Tolik tedy k poslední schůzi. Další je plánovaná na 10.7., a tak zase potom. Přeji hezké dny…

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

26. schuza Senátô

V rámcê dobryho zvêkô s pocitem, že to nekeho zajimá si Vám dovolim podat tradični zprávô o tym, co se fčerá projednalo na 26 schuzê Senátô. Hneď na začátkô tam zaskočêl ministr Rakušan premiéra Fialô

Stavebni zákon…

Váženi, tak se nám nezadržitelně bléži 1. 7. a s tymto datumem ê deň, kdê vende v platnosť nové stavebni zákon. Z pruběžnéch indicií zaváděni této zásadni změnê stavebnich řizeni je dlóhodobě patrny,

Comments


bottom of page