top of page

Dovolte abêch Vás pozdravil na prahô rokô 2023

Váženi a mili, dovolte abêch Vás pozdravil na prahô rokô 2023 a jak sem bêl zvêklé na obcê jako starosta, zabilancovat nad tym, co se podařêlo a co moc né. Ôž je temô dvě leta, co ste mě jako starostô Nákla zvolêlê senátorem a toš si mêslim, že si nejaky hlášeni zaslóžite


Pokuď bêch si měl te dva rokê sebekritickê a spravedlêvě oznámkovat, moc dobře bêch to neviděl. Litáni mezê Prahó a Náklem prácê senátora moc neprospivalo a spiš to bêlo tak, že sem obě práce dělal, aspoň teda podlivá miho, né tak jak bêch si sám představoval Toto se ale před koncem rokô vêřešêlo tym, že smê vedeni obce Náklo přêdalê novém zastupitelum a nové starostce. Přál bêch Náklô, Mezêcum a ê Lhotě nad Moravó, abê tadê ta změna bêla pro obec přinosem v dobrym slova smêslô. Ê gdêž sem slébil, že se do teho novimô vedeni nebôdô plist, pokuď mě o to sami nepožádajó, jedno mě to po téch dvanácti letech určitě nebôde a z povzdáli bôdô jejich konáni bedlêvě sledovat.


Kdêž sem kandidoval do Senátô, měl sem nekolêk cilu. V té době sem kandidoval za Starostê a chtěl sem rozômě a čestně hájit zájmê a potřebê fšeckéch, keři bévajó v hanáckym senátnim obvodô 66. Rozhodl sem se teda, že svó prácô v regionô zaměřim na starostê a potřebê jejich obci. Je to dosť podobny temô co sem dělal poslednich 12 let a toš mě to dává smêsl. Do konca rokô 2022 se mě podařêlo věčinô z téchto obci a jejich starostek a starostu aspoň na chvilô navštivit, představit se a aspoň rámcově zmapovat, co jich trápi za problémê. Vite, bêlo smôtny kolêkrát slêšet, že v nekeréch dědinách se historickê nigdá žádné politik neôkázal. Tadê v tymto bêch si to chtěl v následujicich čtêřech letech skôtečně odpracovat a dófám, že to k nečemô bôde.


V rámcê sviho pusobeni v Senátô mám možnosť zvat do Senátô exkurze a ôž smê jich s asistentama ê nekolêk zrealizovalê. Jednalo se o Mikroregion Litovelsko a pak nekolêk škol z obvodô. Hlavně ô téch stôdentu se snažim v rámcê besedê, keró přê exkurzê dělámê, šéřêt osvětô o tym, co bê měl vlastně správně politik dělat a co bê měla bêt jeho skôtečná práca, dosť často se tak podlivá miho totiž neděje

Přê kandidováni do Senátô sem projevil snahô sjednotit senátorê za Olomócké kraj a bêt tak společnéma sêlama pro tento kraj ôžêtečni. Toto se viceméně takê podařêlo, zetkáni v kancelářê pana Hétmana Ing. Josefa Suchánka proběhlo nekolêk a bêlê za učasti senátora za Olomóc Lumira Kantora, senátora za Šumpersko Mirka Adámka a mé. Pani senátorkê se zatim neučastnilê, což je podlivá miho škoda, ale třeba se to v budócnô podaři eště vêlepšêt.


Další věc, keró sem chtěl svim působenim v Senátô nekam pošópnót só záležitosti regionálnich tradic. Ê tadê se pár drobnosti podařêlo, ale zdaleka né to, co bêlo cilem. Co je ale duležity, našlê smê cestičkô, keró bêsmê se chtělê vêdat a toš se nám snaď společně podaři celé projekt rozšéřêt na pořádnó dálnicô. Haná má boható kulturô a tradice a určitě si to zaslóži.

Kancelář mám v Nákle na Faře, číslo popisný 13, toš kdêž bodete mět chôť zavitat na kôs řečê, rád vás přêvitám, jenom je potřeba to domlovit dopředô. Práca politika v regionô je podlivá miho tôze duležitá a mnohdê násobně ôžetečňéši, než nejaky politikařeni v Praze. Ê tam se ale dál bôdô snažêt dělat prácô podlivá sviho nélepšiho vědomi a svědomi, ê gdêž dêckê né fšeckém po chôti, ale to ani nende Za svéma postojema si ale stojim a sô nachêstané je konfrontovat. Né ale tadê na facebookô, ale z oči do oči ô stolô, jak temô bévalo za staréch času.


Závěrem bêch chtěl poděkovat asistentum a fšeckém lêďum, keři to tadê s tym světem mêslijó dobře a s keréma mám tô čest spolupracovat. V novym rokô vám přejô fšecko dobry, ať se Vám daři fšecko, na co chêtnete a ať ste zdravi vê a fšeci Vaši blésci. Mňéte se hezkê


______________________________


Vážení a milí, dovolte, abych Vás pozdravil na prahu roku 2023 a jak jsem byl zvyklý na obci jako starosta bilancovat to, co se podařilo a co moc ne. Už jsou tomu dva roky, co jste mě jako starostu Nákla zvolili senátorem, a tak si myslím, že si nějaké hlášení zasloužíte.


Pokud bych si měl ty dva roky sebekriticky a spravedlivě oznámkovat, moc dobře bych to neviděl. Lítání mezi Prahou a Náklem práci senátora moc neprospívalo a spíš to bylo tak, že jsem obě práce dělal, aspoň podle mého, ne tak, jak bych si sám představoval. Toto se ale před koncem roku vyřešilo tím, že jsme vedení obce Náklo předali novým zastupitelům a nové starostce. Přál bych Náklu, Mezicím a i Lhotě nad Moravou, aby tady ta změna byla pro obec přínosem v dobrém smyslu slova. I když jsem slíbil, že se do toho novému vedení nebudu plést, pokud mě o to sami nepožádají, jedno mi to po těch dvanácti letech určitě nebude a z povzdálí budu jejich konání bedlivě sledovat.


Když jsem kandidoval do Senátu, měl jsem několik cílů. V té době jsem kandidoval za Starosty a chtěl jsem rozumně a čestně hájit zájmy a potřeby všech, kteří žijí v hanáckém senátním obvodu 66. Rozhodl jsem se teda, že svoji práci v regionu zaměřím na starosty a potřeby jejich obcí. Je to dost podobné tomu, co jsem dělal posledních 12 let, a tak mi to dává smysl. Do konce roku 2022 se mi podařilo většinu z těchto obcí a jejich starostek a starostů aspoň na chvíli navštívit, představit se a aspoň rámcově zmapovat, co je trápí za problémy. Víte, bylo smutné mnohdy slyšet, že v některých obcích se historicky nikdy žádný politik neukázal. Tady v tomto bych si to chtěl v následujících čtyřech letech skutečně odpracovat a doufám, že to k něčemu bude.


V rámci svého působení v Senátu mám možnost zvát do Senátu exkurze a už jsme jich s asistenty i několik zrealizovali. Jednalo se o Mikroregion Litovelsko a pak několik škol z obvodu. Hlavně u těch studentů se snažím v rámci besedy, kterou při exkurzích děláme, šířit osvětu o tom, co by měl vlastně správný politik dělat a co by měla být jeho skutečná práce, dost často se tak podlé mého totiž neděje.


Při kandidování do Senátu jsem projevil snahu sjednotit senátory za Olomoucký kraj a být tak společnými silami pro tento kraj užiteční. Toto se víceméně také podařilo, setkání v kanceláři pana hejtmana Ing. Josefa Suchánka proběhlo několik a byla za účasti senátora za Olomouc Lumíra Kantora, senátora za Šumpersko Mirka Adámka a mé. Paní senátorky se zatím neúčastnily, což je podle mého škoda, ale třeba se to v budoucnu podaří ještě vylepšit.


Další věc, kterou jsem chtěl svým působením v Senátu postrčit, jsou záležitosti regionálních tradic. I tady se pár drobností podařilo, ale zdaleka ne to, co bylo cílem. Co je ale důležité, našli jsme cestičku, kterou bychom se chtěli vydat, a tak se nám snad společně podaří celý projekt rozšířit na pořádnou dálnici. Haná má bohatou kulturu a tradici a určitě si to zaslouží.


Kancelář mám v Nákle na faře, číslo popisné 13, tak když budete mít chuť zavítat na kus řeči, rád vás přivítám, jen je potřeba to domluvit dopředu. Práce politika v regionu je podle mého dost důležitá a mnohdy násobně užitečnější, než nějaké politikaření v Praze. I tam se ale dál budu snažit dělat práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, i když vždy ne všem po chuti, ale to ani nejde. Za svými postoji si ale stojím a jsem připravený je konfrontovat. Ne ale tady na facebooku, ale z očí do očí u stolu, jak tomu bývalo za starých časů.


Závěrem bych chtěl poděkovat asistentům a všem lidem, kteří to tady s tím světem myslí době a se kterými mám tu čest spolupracovat. V novém roce Vám přeji vše dobré, ať se Vám daří vše, na co chytnete a ať jste zdraví Vy i všichni Vaši blízcí. Mějte se hezky.

bottom of page