top of page

Krajsky zemětřeseni…

Ach jo… A zas je to tadê, pořáď dokola a furt to sami. Po nekolêkaletym populistickym hospodařeni Andrea velêkyho a strachô o budócnosť této země hlas lêdô dal znovô šancô tém, v keréch se ôž v minôlosti nekolêkrát zklamal. Třeba se polepšêlê, třeba pochopilê, že doba se změnila. Devadesátkê a Clondike, keré tadê vládl se ôž stal přece minôlosťó. Polêcajti ôž nésó tak skorumpovani, lêdi ôž prohlidlê tê trikê a ôž poznajó, na co si majó dat bacha, co je dobry a co se mosi hlásêt… A oni znovô přêndó a znovô to začnó zkóšet? Nepochopitelny :(((


Ôž třetim rokem mám tô čest pracovat v té špinavé a hnusné politice, jak teda aspoň ze stranê veřejnosti bêla dêckê vnimaná. Je to smôtny. Furt dokola přê ekskurzich v Senátô opakôjô hostum definicô, “co je to vlastně politik?” a s dovolenim to ôdělám zas. Politika si volijó lêdi na uzemi kde žêjó, abê se staral o veřejné majetek a abê se staral o chod a nastaveni systémô, keré vêtváři podminkê pro jejich spokojené žêvot, sociálni stabilitô a rozvoj spravovanyho uzemi. Nic vic, nic miň.

Napakovat se, rozkrádat společné majetek, zneôžévat ho k ôpláceni veřejnosti a získáni politickéch bodu, přenastavovat systém za učelem ôpevňováni mocê a podporovat jenom tô čásť společnosti, kerá je potřebná… to je uplné opak celé té podstatê. To je uplné opak teho, co společnosť od politika očekává a tym pádem ê cesta, kerá nikam nevede.


Fčerá smê si na hřbitově ô hrobô Jana Opletala přepomělê rok 1939. Belo 28. řijna, kdêž ho postřelelê a 11. listopsdô pak ê na následkê zraněni ômřel. Bêl to normálni hanácké klôk ze Lhotê nad Moravó, keré to v žêvotě neměl lehky. Bêl chôdé, nic neměl a přece bêl posedlé potřebó pomáhat drôhém, ôměl si vážêt každé maličkosti, každé přiležitosti, kerá se mô naskêtla a měl ê dosť sêl a odvahê na to, abê dokázal bojovat za věcê, o keréch bêl přesvěčené, že só správny. Chtěl bêt doktor a pomáhat potřebném, nechtěl bêt symbol, ale osôd to prostě zařídil jináč.

Ôvědommê si hodnotê, pro kery žêl a poôčmê se z jeho osôdô. Ve světle události dnešni dobê je to dvojnásobně duležity…


_____

Krajské zemětřesení...


Ach jo... A zase je to tady, pořád dokola a pořád to samé. Po několikaletém populistickém hospodaření Andreje velikého a strachu o budoucnost této země hlas lidu dal znovu šanci těm, v kterých se už v minulosti několikrát zklamal.


Třeba se polepšili, třeba pochopili, že doba se změnila. Devadesátky a Klondike, který tu vládl, se už stal přece minulostí. Policisté už nejsou tak zkorumpovaní, lidi už prohlédli ty triky a už poznají, na co si mají dát bacha, co je dobré a co se musí hlásit... A oni znovu přijdou a znovu to začnou zkoušet? Nepochopitelné. :((


Už třetím rokem mám tu čest pracovat v té špinavé a hnusné politice, jak teda aspoň ze strany veřejnosti byla vždy vnímaná. Je to smutné. Pořád dokola při exkurzích v Senátu opakuji hostům definici, „co je to vlastně politik?“ a s dovolením to udělám zase. Politika si volí lidé na území, kde žijí, aby se staral o veřejný majetek a aby se staral o chod a nastavení systému, který vytváří podmínky pro jejich spokojený život, sociální stabilitu a rozvoj spravovaného území. Nic víc, nic míň.


Napakovat se, rozkrádat společný majetek, zneužívat ho k uplácení veřejnosti a získání politických bodů, přenastavovat systém za účelem upevňování moci a podporovat jen tu část společnosti, která je potřebná... to je úplný opak celé té podstaty. To je úplný opak toho, co společnost od politika očekává a tím pádem i cesta, která nikam nevede.

Včera jsme si na hřbitově u hrobu Jana Opletala připomněli rok 1939. Bylo to 28. října, když ho postřelili a 11. listopadu pak i na následky zranění zemřel. Byl to normální hanácký kluk ze Lhoty nad Moravou, který to v životě neměl lehké. Byl chudý, nic neměl a přece byl posedlý potřebou pomáhat druhým, uměl si vážit každé maličkosti, každé příležitosti, která se mu naskytla a měl i dost sil a odvahy na to, aby dokázal bojovat za věci, o kterých byl přesvědčený, že jsou správné. Chtěl být doktor a pomáhat potřebným, nechtěl být symbol, ale osud to prostě zařídil jinak. Uvědomme si hodnoty, pro které žil a poučme se z jeho osudu. Ve světle událostí dnešní doby je to dvojnásobně důležité...

bottom of page