top of page

Nadešil ten deň, kde si bôdemê po pěti letech volêt novyho prezidenta

Váženi, dneska nadešil ten deň, kde si bôdemê po pěti letech volêt novyho prezidenta. Miloš Zeman ôž kandidovat nemuže a toš ani nekandidôje. Kdêž bê ale muhl, nedivil bêch se, kdêž bê kandidoval a po tym fšeckym co sem ôž v žêvotě zažêl ani temô, že bê to zas vêhrál.


Ať tak čê tak, konči a přênde negdo nové. Vêbirat bêch řekl že bê aji z čeho bêlo, ale toť tô prácô nám v našim dnešnim světě vyznamně ôlehčôjó média. Novináři se dlóhodobě a bedlêvě zabévajó tém, kdo má na zádech vic špinê a kdo je pro jejich prácô z dlóhodobiho hlediska vic zajimavé. Na základě téchto parametru pak v podstatě vêberó za nás. Vêberó a nenápadnym postôpnym masirovánim nás směřôjó k temô, abê fšecko dobře skončêlo. Abê vêhrál ten, keré ôdrži veřejné prostor ve střehô a tym pádem bôde furt o čém psat. Prosadilê smê si, že hlava státô je volená hlasem lêdô, že ten hlas ale pěje podlivá notovyho zápisô, keré néni o pravdě a lásce, kerá vitězi, to nám zas až tak duležêty nepřênde.


Vite, kolêkrát si řikám, že sô rád, že sô jenom blbé senátor, keré je pro mediálni svět nezajimavé. Mám tak věči klid na to dělat věcê, o keréch si mêslim že só ôžêtečny a nemosim strácet čas nejakéma nesmêslnéma kauzama a konstrukcama, jak ti velêci a mediálně zajimavi. V klidô se tak dnes bôdô muct vêpravit v Mezêcich k chovatelum do našé volebni mistnosti, abêch hodil hlas člověkovi, keryho osobně znám a o kerym sô na 100% přesvěčené, že bê bêl vyborné prezident. Vim to ê bez teho, aniž bêch si přečetl jediné článek na internetô a nebo sledoval nejaky předvolebni pořadê. Je mě aji jedno, že néni favoritem předvolebnich pruzkumu. Je to prostě dobré člověk a já bôdô dêckê volêt jenom dobry lêdi a nenechám si do teho nikém kecat.


Přejô Vám teda, abê se ê Vám povedlo zvolêt dobryho člověka, keré Vašeho hlasô nigdá nezneôžêje a dêckê bôdete pišni, že ste volêlê právě ho.


A nenechte si do teho nikém kecat


__________________


Vážení, dnes nadešel ten den, kdy si budeme po pěti letech volit nového prezidenta. Miloš Zeman už kandidovat nemůže, a tak ani nekandiduje. Když by ale mohl, nedivil bych se, kdyby kandidoval a po tom všem, co jsem už v životě zažil, ani tomu, že by to zase vyhrál.


Ať tak či tak, končí a přijde někdo nový. Vybírat bych řekl že by i z čeho bylo, ale tady tu práci nám v našem dnešním světě významně ulehčují média. Novináři se dlouhodobě a bedlivě zabývají tím, kdo má na zádech víc špíny a kdo je pro jejich práci z dlouhodobého hlediska víc zajímavý. Na základě těchto parametrů pak v podstatě vyberou za nás. Vyberou a nenápadným postupným masírováním nás směřují k tomu, aby vše dobře skončilo. Aby vyhrál ten, který udrží veřejný prostor ve střehu a tím pádem bude pořád o čem psát. Prosadili jsme si, že hlava státu je volena hlasem lidu, že ten hlas ale pěje podle notového zápisu, který není o pravdě a lásce, která vítězí, to nám zas až tak důležité nepřijde.


Víte, kolikrát si říkám, že jsem rád, že jsem jen blbý senátor, který je pro mediální svět nezajímavý. Mám tak větší klid na to dělat věci, o kterých si myslím, že jsou užitečné a nemusím ztrácet čas nějakými nesmyslnými kauzami a konstrukcemi, jak ti velicí a mediálně zajímaví. V klidu se tak dnes budu moci vypravit v Mezicích k chovatelům do naší volební místnosti, abych hodil hlas člověku, kterého znám osobně a o kterém jsem na 100 % přesvědčený, že by byl výborný prezident. Vím to i bez toho, aniž bych si přečetl jediný článek na internetu a nebo sledoval nějaké předvolební pořady. Je mi i jedno, že není favoritem předvolebních průzkumů. Je to prostě dobrý člověk a já budu vždy volit jen dobré lidi a nenechám si do toho nikým mluvit.


Přeji Vám tedy, aby se i Vám povedlo zvolit dobrého člověka, který Vašeho hlasu nikdy nezneužije a vždy budete pyšní, že jste volili právě jeho.


A nenechte si do toho nikým mluvit.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

26. schuza Senátô

V rámcê dobryho zvêkô s pocitem, že to nekeho zajimá si Vám dovolim podat tradični zprávô o tym, co se fčerá projednalo na 26 schuzê Senátô. Hneď na začátkô tam zaskočêl ministr Rakušan premiéra Fialô

Stavebni zákon…

Váženi, tak se nám nezadržitelně bléži 1. 7. a s tymto datumem ê deň, kdê vende v platnosť nové stavebni zákon. Z pruběžnéch indicií zaváděni této zásadni změnê stavebnich řizeni je dlóhodobě patrny,

25. schuza Senátô.

Fčerá proběhla 25 schuza Senátô a já si fčêl dovolim krátké report o novéch změnách v našé legislativě. Hneď na začátkô to bêl tisk č. 270 ministra Rakušana. Uprava zákona o uřednicich se téká jejich

Kommentare


bottom of page