top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarek Ošťádal

Nastává čas drôhyho kola prezidentské volbê.

Váženi občani této malé České země. Čtrnáct dni se konečně bléži ke svimô koncô a nastává čas drôhyho kola prezidentské volbê.

Po pěti letech máme možnosť volêt novyho prezidenta a po dvaceti letech máme šancô vêlepšêt si mezênárodni kredit a zvolêt si nekeho, za keho se nebôdem mosêt ve světě stêdět. Kéž bê se tak stalo.


Jak sem ôž před prvnim kolem předpokládal, muj kandidát neprošil a dnes ôž néni pochêb o tém, že se tak stalo velêkó měró diky médiim, kery celó prezidentskó volbô dokřévalê jak staré rezavé drát. Nô co ôž, těžko brêčet nad rozlêtym mlikem. Bôde potřeba se nad tym skôtečně racionálně zamêslêt a vêbrat z teho, co zustalo.

Dobře teda, kdêž ô obóch pominemê jejich stranickó minôlosť, toš jaké bê měl bêt nové prezident? Měl bê to bêt negdo módré, gdo neco dokázal, ideálně gdo našô republikô ôž dobře reprezentoval, gdo má dobry ómêslê, nekrade, nelže a neni mstivé a zlé. Toto só jisty předpokladê vhodnyho kandidáta, keré bê pro našô zem nemosêl bêt ostôdó a muhlo bê se mô povist to naše zašmodrchany renomé dat do pořádkô.


S panem Babišem sem měl možnosť se nekolêkrát v Senátě potkat, a gdêž né s nim, tak se zákonama, kery prosazoval. Je fakt, že občas pro lêdi ôměl pôstit chlôp, ale vic to dêckê jel na sebe a svoje firmê. Těžko mô to vêčétat, proto šil přece do politikê. Tadê mě névic ale vadilo, kdêž v době Covidô on nařidil povinny testováni na každym rohô a róškê aji v lese a jeho firmê státô tê materiálê prodávalê. To se nedělá. Pônktováni se Zemanem, lžêvi prohlášeni, děláni panikê mezê leďma prostřednictvim svéch médii, rozkrádáni dotaci, to podlivá miho nésó předpokladê dobryho prezidenta.


Na drôhó stranô se ale nechová uplně nepředvidatelně. Dělat ze sebe chôdáka a přê tym šéřêt strach a panikô, abê se lêdi mezê sebó rozhádalê, rozdělêle a bêlê nejednotni, a tym pádem slabi a lehko ovladatelni, to je čitankové postôp křêváku a darebáku, keré se osvědčêl v každéch časech dávné ê blézké minôlosti. Je tak ale velêce smôtny, že se lêdi po milionstoprvni nechalê zase nachêtat.


Generála neznám, ale znám spóstô lêdi, co s ňém majó osobni zkôšenosť a až na jednyho mě fšeci řeklê, že ho volêt bôdó. Vêstôpôje kultivovanê, přeméšli dřiv než mlovi, primárně nemá potřebô nekeho naštvat, vêpadá dobře a je to Čech.

No nevim, až se bôdete rozhodovat keho zvolite, bôde to jenom na Vás. Je asi teda jedno, ešlê to bôde Petr, nebo Pavel, hlavně to tam prosimvás nehažte panô Babišovi. Tak si řikám, že gdêž bê to vêhrál a pak se mô povedlo dostat ANO do vládê a kompletně ovládnót náš legislativni sytém a tvorbô zákonu, asi bê smê možná eště vzpomenôlê, že za Husáka nebêlo tak zle :(((

__________________


Vážení občané této malé České země.

Čtrnáct dní se konečně blíží ke svému konci a nastává čas druhého kola prezidentské volby.


Po pěti letech máme možnost volit nového prezidenta a po dvaceti letech máme šanci vylepšit si mezinárodní kredit a zvolit si někoho, za koho se nebudeme muset ve světě stydět. Kéž by se tak stalo.

Jak jsem už před prvním kolem předpokládal, můj kandidát neprošel a dnes už není pochyb o tom, že se tak stalo velikou mírou díky médiím, která celou prezidentskou volbu dokřivila jako starý rezavý drát. No co už, těžko brečet nad rozlitým mlékem. Bude potřeba se nad tím skutečně racionálně zamyslet a vybrat si z toho, co zůstalo.

Dobře tedy, když u obou pomineme jejich stranickou minulost, tak jaký by měl být nový prezident? Měl by to být někdo moudrý, kdo něco dokázal, ideálně kdo naši republiku už dobře reprezentoval, kdo má dobré úmysly, nekrade, nelže a není mstivý a zlý. Toto jsou jisté předpoklady vhodného kandidáta, který by pro naši zemi nemusel být ostudou a mohlo by se mu povést to naše zašmodrchané renomé dát do pořádku.

S panem Babišem jsem měl možnost se několikrát v Senátu potkat, a když ne s ním, tak se zákony, které prosazoval. Je fakt, že občas pro lidi uměl pustit chlup, ale víc to vždy jel na sebe a své firmy. Těžko mu to vyčítat, proto šel přece do politiky. Tady mi nejvíc ale vadilo, když v době covidu on nařídil povinné testování na každém rohu a roušky i v lese a jeho firmy státu ty materiály prodávaly. To se nedělá. Punktování se Zemanem, lživá prohlášení, dělání paniky mezi lidmi prostřednictvím svých médií, rozkrádání dotací, to podle mého nejsou předpoklady dobrého prezidenta.


Na druhou stranu se ale nechová úplně nepředvídatelně. Dělat ze sebe chudáka a přitom tím šířit strach a paniku, aby se lidi mezi sebou rozhádali, rozdělili a byli nejednotní, a tím pádem slabí a lehce ovládatelní, to je čítankový postup křiváků a darebáků, který se osvědčil v každých časech dávné i blízké minulosti. Je tak ale velice smutné, že se lidi po milionstoprvní nechali zase nachytat.


Generála neznám, ale znám spoustu lidí, co s ním mají osobní zkušenost a až na jednoho mi všichni řekli, že ho volit budou. Vystupuje kultivovaně, přemýšlí dřív než mluví, primárně nemá potřebu někoho naštvat, vypadá dobře a je to Čech.


No nevím, až se budete rozhodovat, koho zvolíte, bude to jen na Vás. Je asi teda jedno, jestli to bude Petr, nebo Pavel, hlavně to tam prosím vás neházejtete panu Babišovi. Tak si říkám, že když by to vyhrál a pak se mu povedlo dostat ANO do vlády a kompletně ovládnout náš legislativní systém a tvorbu zákonů, asi bychom možná ještě vzpomínali, že za Husáka nebylo tak zle :(((

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page