top of page

Prezident v Senátô…

Včerá proběhla devátá schuza Senátô. Jejim hlavnim tématem bêla návštěva pana prezidenta, kerá se v Senátô ôskôtečnila po vic jak osmi letech. Dêckê, kdêž bero do Senátô exkurze, fšeckém ôkazôjô prezidentské salónek s poznámkó, že tam prezident nechodi. Dnešni návštěvě z Bohuslavic ôž bôdô řikat neco jinyho, a to je dobře.

Mêslim si, že představiteli této země bê spolô mělê komunikovat a společně hledat cestê, jak řešêt problémê, kery só před nama. V tymto dôchô se neslê ê proslovê pana prezidenta a předsedê Senátô. Mosim řict, že se mě lébi ê to, že se prezident hneď po svim zvoleni rozjel do odlóčenéch kraju a oblasti, kde se lêďum nežêje uplně dobře a bez ohledô na to, ešlê ho volêlê čê né, hledá velêce aktivně cestê, jak jim pomuct srovnat skóre se zbêtkem republikê. Toto néni populizmus, toto je podlivá miho dobře odváděná práca. Mêslim si, že tak bê se to mělo dělat a mám to nastaveny podobně.

Popravdě se tadê tym moc neprezentôjô a lêdi kolem mě mě to vetykajó, ale krom té podlivá nekeréch zbêtečné práce ve zbêtečnym Senátô se snažim ê já bêt ôžêtečné v regionô, v kerym sem bêl zvolené. Od sviho nástôpô do funkce objiždim obce a města a zjišťôjô potřebê Vašéch starostek a starostu. Začal sem tema némenšima, a mnohdê sem bêl přêjaté s komentářem, že sô prvni politik za celó existencô dědinê, keré tam kdê přêjel. To je smôtny. Vêôžévat sviho postaveni k pomocê samosprávám mě přênde vzhledem k mé dvanáctileté zkôšenosti s tymto uřadem přêrozeny a duležity a v konečnym dusledkô ôžêtečny ê pro fšeckê občanê.

Ê toto je moja práca. Vite, ono je asi jedno, ešlê je člověk prezident, nebo senátor, nebo třeba dělá negde ve fabrice čê hadró stahôje chodbê, kdêž neco dělá, měl bê to dělat nélepšê jak ômi, abê se za svó prácô nemosêl stêdět. Svět je dnes rozhádané a kdêž poslóchám aktuálni informace na zasedánich bezpečnostniho vyborô, řikám si jak šťastni só ti, co têto věcê nevijó. Nechcô zlehčovat problémê lêdi, co mávajó transparentama na Václavákô, ale mnohdê je to ê o nejakym nadhledô a uhlô vnimáni tehoto světa. Určitě fčêl nehodlám nekeho přesvěčovat v jeho názorech, ale mět se špatně z pohledô tehoto světa určitě néni to, co je tadê v té našé malé zemi. Néni tak zle a dělat panikô z opatrnosti, abê nebêlo huř, lêďum takê ôblêžôje. Zêmô smê přečkalê, jaro je tadê a zas bôde dobře, ê gdêž třeba chvilô bôde ê huř.

Přejô vám pevny zdravi a ať se Vám vêhêbajó tê skôtečny problémê…

_______

Prezident v Senátu… Včera proběhla devátá schůze Senátu. Jejím hlavním tématem byla návštěva pana prezidenta, která se v Senátu uskutečnila po více než osmi letech. Vždy, když beru do Senátu exkurze, všem ukazuji prezidentský salonek s poznámkou, že tam prezident nechodí. Dnešní návštěvě z Bohuslavic už budu říkat něco jiného, a to je dobře.

Myslím si, že představitelé této země by spolu měli komunikovat a společně hledat cesty, jak řešit problémy, které jsou před námi. V tomto duchu se nesly i proslovy pana prezidenta i předsedy Senátu. Musím říct, že se mi líbí i to, že se prezident hned po svém zvolení rozjel do odloučených regionů a oblastí, kde se lidem nežije úplně dobře a bez ohledu na to, jestli ho volili či ne, hledá velice aktivně cesty, jak jim pomoci srovnat skóre se zbytkem republiky. Toto není populismus, toto je podle mého dobře odváděná práce. Myslím si, že tak by se to mělo dělat a mám to nastavené podobně.

Popravdě se tady tím moc neprezentuji a lidé kolem mě mi to vytýkají, ale krom té podle některých zbytečné práce ve zbytečném Senátu se snažím i já být užitečný v regionu, ve kterém jsem byl zvolen. Od svého nástupu do funkce objíždím obce a města a zjišťuji potřeby Vašich starostek a starostů. Začal jsem těmi nejmenšími, a mnohde jsem byl přijat s komentářem, že jsem první politik za celou existenci vesnice, který tam kdy přijel. To je smutné. Využívat svého postavení k pomoci samosprávám mi přijde vzhledem k mé dvanáctileté zkušenosti s tímto úřadem přirozené a důležité a v konečném důsledku užitečné i pro všechny občany.

I toto je moje práce. Víte, ono je asi jedno, jestli je člověk prezident, nebo senátor, nebo třeba dělá někde v továrně či hadrou stahuje chodby, když něco dělá, měl by to dělat nejlépe jak umí, aby se za svoji práci nemusel stydět. Svět je dnes rozhádaný a když poslouchám aktuální informace na zasedáních bezpečnostního výboru, říkám si, jak šťastní jsou ti, co tyto věci neví. Nechci zlehčovat problémy lidí, co mávají transparenty na Václaváku, ale mnohdy je to i o nějakém nadhledu a úhlu vnímání tohoto světa. Určitě teď nehodlám někoho přesvědčovat v jeho názorech, ale mít se špatně z pohledu tohoto světa určitě není to, co je tu v té naší malé zemi. Není tak zle a dělat paniku z opatrnosti, aby nebylo hůř, lidem také ubližuje. Zimo jsme přečkali, jaro je tu a zase bude dobře, i když třeba chvíli bude i hůř.

Přeji vám pevné zdraví a ať se vám vyhýbají ty skutečné problémy….

bottom of page