top of page

Skončêla 4. schuza Senátô

Hezké večir přejô Vám fšeckém. Dnes skončêla 4. schuza Senátô a já si dovolim report o projednávanéch tématech.

Začlo to hezkê od podlahê rovnó a napřimo zrôšenim zákona o Evidencê tržeb. Nevim, jak tôto věc vnimáte, ale co sem zjišťoval v rámcê sviho putováni po regiónô, obecně se názorê stotožňovalê s tym mym, a sice nepóštět 3. a 4. vlnô (doktoři, právnici, učetni, řemesla a vyrobci), ale ôž zavedené systém nerôšêt. Bêl sem moc zvědavé na argumentacô pana ministra Stanjurô a mosim řict, že mě teda nepřesvědčêl. Z teho co ôvedl, to spiš vêznělo tak, že gdêž neni vula, neni cesta. Je to trochô pochopitelny, protože to ODS měla ve volebnim programô a chcó dodržet slovo. Daleko zajimavjéši argumentê mělê senátor Goláň a Wagenknecht. Takê z nich bêla citit snaha zrôšeni prosadit, ale zminilê nekolêk argumentu postavenéch na zkôšenosti s poôžévánim tehoto zákona. Hlavně šlo o celkové přinos, nákladê na ôdržêtelnosť a v neposledni řadě vêmahatelnosť zákona. Obecně bê se dalo řict, že se nabizelê dvě možnosti, bôď odstranit nedostatkê, nebo zákon zrôšêt.


Senát aji s ohledem na zabráněni zavedeni 3. a 4. vlnê schválêl zrôšeni zákona. Já se přêznám, že sem hlasoval proti, protože mě přênde po tym fšeckym, co ôž bêlo ôdlany zrôšeni celyho projektô jako chêba. Mêslim si, že bê bêlo lepši zákon opravit a spiš vêôžêt zavedené systém a věrohodny data k nástavbě, kerá bê zbavila podnikatele povinnosti podávat daňovi přêznáni. Mêslim si, že bê to ôvitalê spiš jak to, že se EET zrôšêlo. Možná bê o tôto možnosť fungováni pak projevilê zájem ê ti, keři do teho zatim nespadlê. Ministr Stanjura mě na tento pohled zareagoval, že podle ôsneseni sódô je zákon špatné a nelze na něho teda navazovat dalšima krokama. Jak řikám, je to uhel pohledô a kdêž neni vula, neni ani cesta.


Jak nám v dalšim vêstópeni ministr Ivan Bartoš z MMR oznámil, v digitalizacê se v EU propadámê na chvost a to co sem zmiňoval v záležitosti EET nám v tymto takê moc nepomáhá. Ôž je rozhodnôty, tak snaď se ministrovi Bartošovi podaři najit jiny cestê, jak naše špatny skóre v digitalizacê vêlepšêt. Zřizeni agenturê, kerá bê s tym měla pomuct, bêlo dalšim bodem jednáni. Mêšlenka to neni asi uplně špatná, navic je to krok po vzorô Estonska, kery je v digitalizacê nélepši, ale vimê, jak to tadê ô nás historickê je s tema ministerskéma agenturama. Navic je nôtny řict, že ten postôp, jaké zvolêlê a chêbê, kery přê tym nadělalê temô moc na věrohodnosti nepřêdávalê. Nakonec to ale s odřenéma ôšema prošlo, tak dófémê, že to bôde k ôžêtkô a deklarovany přinosê bôdó naplněny.

Svim názorem takê překvapila senátorka Daniela Kovářová, kerá na zákaz produktu, ô keréch se prokáže puvod z nôcenéch praci, tym só mêšleni otroci a děti konstatovala, že s tym nesóhlasi, pokuď bê to mělo vist k temô, že bôdemê mosêt kôpovat dražši vyrobkê. Mêsli si, že nemámê právo zasahovat do záležitosti jinéch zemi. Hmm Senát zákaz schválêl.


Dál eště bêlo schváleny, že datová schránka pro veřejnosť nebôde povinná. Nevim, já datovkô mám a nemám s ňó žádné problém. Naopak sô rád, že nemosim litat pro dopisê s pruhem na poštô. Mêslim si, že se to takê troškô zvelêčôje, ale sóhlasim, že ta svoboda rozhodnóti je v pořádkô.

Tolik teda k temô, co bêlo projednany na 4. schuzê. Ôž so dnes dlóhé, a toš to ôkončim a přejô fšeckém stály zdravi.

____________________

Hezký večer přeji vám všem. Dnes skončila 4. schůze Senátu a já si dovolím report o projednávaných tématech.

Začalo to hezky od podlahy rovnou a přímo zrušením zákona o evidenci tržeb. Nevím, jak tuto věc vnímáte, ale co jsem zjišťoval v rámci svého putování po regionu, obecně se názory ztotožňovaly s tím mým, a sice nepouštět 3. a 4. vlnu (doktoři, právníci, účetní, řemesla a výrobci), ale už zavedený systém nerušit. Byl jsem moc zvědavý na argumentaci pana ministra Stanjury a musím říct, že mě teda nepřesvědčil. Z toho, co uvedl, to spíš vyznělo tak, že když není vůle, není cesta. Je to trochu pochopitelné, protože to ODS měla ve volebním programu a chtějí dodržet slovo. Daleko zajímavější argumenty měli senátor Goláň a Wagenknecht. Taky z nich byla cítit snaha zrušení prosadit, ale zmínili několik argumentů postavených na zkušenosti s používáním tohoto zákona. Hlavně šlo o celkový přínos, náklady na udržitelnost a v neposlední řadě vymahatelnost zákona. Obecně by se dalo říct, že se nabízeli dvě možnosti, buď odstranit nedostatky, nebo zákon zrušit.

Senát i s ohledem na zabránění 3. a 4. vlně schválil zrušení zákona. Já se přiznám, že jsem hlasoval proti, protože mi přijde po tom všem, co už bylo udělané, zrušení celého projektu jako chyba. Myslím si, že by bylo lepší zákon opravit a spíš využít zavedený systém a věrohodná data k nástavbě, která by zbavila podnikatele povinnosti podávat daňové přiznání. Myslím si, že by to uvítali spíš jak to, že se EET zrušilo. Možná by o tuto možnost fungování pak projevili zájem i ti, kteří do toho zatím nespadli. Ministr Stanjura mi na tento pohled zareagoval, že podle usnesení soudu je zákon špatný a nelze na něj teda navazovat dalšími kroky. Jak říkám, je to úhel pohledu a když není vůle, není ani cesta.

Jak nám v dalším vystoupení ministr Ivan Bartoš z MMR oznámil, v digitalizaci se v EU propadáme na chvost, a to co jsem zmiňoval v záležitosti EET, nám v tomto taky moc nepomáhá. Už je rozhodnuto, tak snad se ministrovi Bartošovi podaří najít jiné cesty, jak naše špatné skóre v digitalizaci vylepšit. Zřízení agentury, která by s tím měla pomoci, bylo dalším bodem jednání. Myšlenka to není asi úplně špatná, navíc je to krok po vzoru Estonska, které je v digitalizaci nejlepší, ale víme, jak to tu u nás historicky je s těmi ministerskými agenturami. Navíc je nutné říct, že ten postup, jaký zvolili a chyby, které při tom nadělali, tomu moc na věrohodnosti nepřidávaly. Nakonec to ale s odřenýma ušima prošlo, tak doufejme, že to bude k užitku a deklarované přínosy budou naplněny.

Svým názorem taky překvapila senátorka Daniela Kovářová, která na zákaz produktů, u kterých se prokáže původ z nucených prací, tím jsou myšleni otroci a děti, konstatovala, že s tím nesouhlasí, pokud by to mělo vést k tomu, že budeme muset kupovat dražší výrobky. Myslí si, že nemáme právo zasahovat do záležitostí jiných zemí. Hmm Senát zákaz schválil.

Dále ještě bylo schváleno, že datová schránka pro veřejnost nebude povinná. Nevím, já datovku mám a nemám s ní žádný problém. Naopak jsem rád, že nemusím lítat pro dopisy s pruhem na poštu. Myslím si, že se to taky trošku zveličuje, ale souhlasím, že ta svoboda rozhodnutí je v pořádku.

Tolik tedy k tomu, co bylo projednané na 4. schůzi. Už jsem dnes dlouhý, a tak to ukončím a přeji všem stálé zdraví.

bottom of page