top of page

Svět néni černobílé

Dostal sem dnes do mailo 40 otázek, ke kerém bêch měl mět jako politik svuj názor. V zadáni bêlo, že názor mám vêjádřet “ano/ne”. Ale zjistil sem, že skoro na fšeckê otázkê nende odpovědět jenom “ano/ne” . Svět néni černobilé a věcê só od přirodê složêty. Vêôžêjô teda tadê teho prostorô pro ôveřejněni miho politickyho názorô na některy z téch kontroverznich témat.


Co bêlo hneď na začátkô – Jak se stavim k uprchlikum, ja, nebo nêê.


Toš tadê na to teda zrovna podlivá miho nende odpovědět tak jednoznačně. Začnô pro nekeho možná rasistickê, ale po pravdě. Ô nás na děbině bévalê cêgáni. Takovi ti co kradlê, ohrožovalê lêdi kolem sebe, zneôžévalê sociálni systém a jenom se flágale a množêlê. Hanák není bojovnik a toš se jim ô nás na dědině bévalo dobře. Fšeci se jich ô nás bálê, a sténě tak ê polêcajti a óřednici na óřadech.


Zkrátka a dobře venôtilê si dêckê to co chtělê. A tadê je právě ten problém. Náš sociálni a bezpečnotni systém neômi zatočêt s darebákem, gdêž má inó barvô pleti a je nejaká národnostni menšina. Rasizmus je tadê tak trochô narôbê. Do takovyho systémô gdež pôstite eště inó dalši národnostni menšinô, tak ê ona brzo přênde na to co mosi a co nemosi a bôde to stény. Tadê sohlasim, že za téchto okolnosti bê měl stát chránit svoje občanê.


Spóstô téch migrantu ale opravdô řeši těžkó žêvotni situacô a nésó teroristi. Tadê tém bê se mělo pomuct. Stát bê teda měl, jak sem ôž řekl, chránit svoje občanê a nastavit sociálni systém tak, abê nešil zneôžévat. Nakonec je to tadê na kym vêzkóšet. Pokuď se toto podaři, toš pak se nemosimê nikoho bát a mužemê pomáhat potřebném. Samozřémi podmínka je, chcete tadê bévat, naôčte se řeč, našô historio a našô kulturô. Žádny burkê, žádny mešitê, žádné bordel a žádny raketê!!! Kdêž ô nás toš podle nás. Nechceš? Pokračuj…


Chtěl bêch závěrem řict, že nésô rasista a strašně si vážim cêgánu, co chodijó do práce a só slošni. Majó to v žêvotě tôze těžky…

--------------------------------

Dostal jsem do mailu 40 otázek, ke kterým bych měl mít jako politik svůj názor. V zadání bylo, že názor mám vyjádřit odpovědí “ano/ne”. Ale zjistil jsem, že na skoro všechny otázky nejde odpovědět “ano/ne”. Svět není černobílý a věci jsou od přírody složité. Využiji tedy tady tady toho prostoru pro uveřejnění mého politického názoru na některá z těch uvedených kontroverzních témat.


Co bylo hned na začátku – Jak se stavím k uprchlíkům, ano nebo ne?


Tak na tuto otázku podle mého zrovna nejde odpovědět tak jednoznačně. Začnu pro někoho možná rasisticky, ale po pravdě. U nás na vesnici bydleli Rómové. Takoví ti, co kradli, ohrožovali lidi kolem sebe, zneužívali sociální systém, nepracovali a jen se množili. Hanák není bojovník, a tak se jim u nás na vesnici žilo dobře. Všichni se jich u nás báli a stejně tak i policisté a úředníci na úřadech.


Zkrátka a dobře vynutili si vždy co chtěli. A tady je právě ten problém. Náš sociální a bezpečnostní systém neumí zatočit s darebákem, když má jinou barvu pleti, nebo je nějaká národnostní menšina. Rasizmus je tady tak trochu obráceně. Do takového systému když pustíme ještě jinou národnostní menšinu, tak i ona brzy přijde na to, co musí a co nemusí a bude to stejné. Tady souhlasím, že za těchto okolností by měl stát chránit své občany.


Spoustu těch migrantů ale opravdu řeší svoji tíživou životní situaci a nejsou to teroristé. Tady těm by se mělo pomoct. Stát by tedy měl, jak jsem již uvedl, chránit své občany a nastavit svůj sociální systém tak, aby nešel zneužívat. Nakonec je to tady na kom otestovat. Pokud se toto podaří, tak pak se nemusíme nikoho bát a můžeme pomáhat potřebném. Samozřejmě podmínka je, chcete tady bydlet, naučte se jazyk, historii a kulturní tradice. Žádné burky, žádné mešity, žádné lumpárny a žádné rakety!!! Když u nás tak podle nás. Nechcete? Pokračujte...


Chtěl bych závěrem říci, že nejsem rasista a velmi si vážím všech Romů, kteří chodí do práce a jsou slušní. Mají to v životě velmi složité…

bottom of page