top of page

Téma duchodu

Dobré deň Vám fšeckém. V poslednich dnich začalo médiama a tym pádem ê veřejnosťó sêlně rezonovat téma duchodu, konkrétně pak terminô, kdê bôde muct občan této republikê do duchodô odejit. Objevila se totiž informaca, že bê se mělo do duchodô odcházet až v 68 letech. Váženi, podlivá miho je to nesmêsl, keré nigdê nepodpořim.


Chápô, že přêbévá duchodcu a mladi spiš pasó po kariérách, než bê se množêlê. Je to jev, keré je běžné v každé vêspěléši společnosti a tak bohužel ôž ê tadê ô nás. Na rozdil od našéch vêspěléšich sósedu ale mê mámê problém, že smê v porevolučnich časech prodalê co šlo a tak náš prumysl a bohužel ê spóstô nerostnyho bohatstvi ovládlê zahranični společnosti a tê vêvádijó svoje ziskê do svéch zemi. To só peníze, kery tadê pak chêbijó, a tak srovnáváni žêvota tadê a třeba v Německô tak nigdá nebôde možny. Mužem na tê, co to ôdělalê nadávat, ale popravdě temô sami tak trochô přêspivámê ož třeba jenom tym, že si demê nakópit do supermarketô, misto abêsmê nakópilê v obchodě na dědině, od českéch producentu čê jinéch maléch českéch obchodničku. A že nemajó takové vyběr jak supermarket? Mělê bê, kdêž bê tam lêdi chodilê. Taková je bohužel pravda


Ê tak mě ale nikdo nepřesvěči, že je nôtny prodlôžovat odchod do duchodô a podlivá miho je ê smôtny, že to navrhôjó lêdi, keři se podilelê na zrôšeni superhrôbé mzdê, nebo EET. Néprv uplně zbêtečně v dôchô svéch předvolebnich programu snižêlê státni přijmê a fčêl si vêbralê ten nésmôtňéši zpusob, jak tê penize dostat zpátky. Podlivá miho velká chêba, která se jim vêmsti.


Fšeci vite, že sem dělal starostô a ten má ze své podstatê za ukol starat se o dědinô s péčó řádnyho hospodářa. S radnima a zastupitelama smê v dědině ôdělalê spóstô projektu, vêřešêlê spóstô pruseru a naše ekonomika bêla dêckê ôdržitelná a stabilni. Ať se dělo co se dělo, nikdá smê si nedovolêlê řešêt problémê obce zvêšovánim poplatku, ê kdêž smê tô pravomoc mělê. Mêslim si, že než se negdo k takovém krokum ôchyli, měl bê se néprv zamêslêt nad tym, kde ôtráci zbêtečně a kde mô ôtěkajó penize, kery bê šlo poôžêt pro potřebňéši věcê. Tohle je to “s péčí řádného hospodáře”.


Kdêž se podivámê na náš sociálni systém, nemosimê bêt odbornici abê smê vidělê, že se tadê žêvi hromada sociálně slabéch, co majó sêlê za deset. Je tadê spósta nesmêslnéch úřadu a uředniku, keři vêžiraji stát zevnitřkô a nepřênášijó mô žádné prospěch. Toš třeba tadê bê se mělo ôtahnót řemeň a né ôkázat prstem na tê, co celé žêvot chodijó do práce a podstivě odvádijó daně. Tadê téch bê si měl stát vážêt a měl bê si je opečovávat. Nechmê téch 65 let, dêť ôž to je hodně a ať má každé takové duchod, jaké si odpracoval. Ešlê se negdo pulkô žêvota válel na pracákô, ať si holt zklôdi co si zasel. Ôznávám, je pravda, že nekeři só schopni dělat třeba ê do 75, ale nechmê to na nich, ať se tak sami rozhodnó. Vêtvořmê jim podminkê, ať mužó dál pracovat a ať je pro ně tento přistup nadstandartnim benefitem a odměna za ňé skôtečnó motivacó. Nebôde pak potřeba nikemô nic nařizovat a nasirat lêdi. Proč to nenechámê na každym z nás, ať se sám rozhodne, jak prožêje svuj podzêm žêvota. Bêlo bê to spravedlêvi…


Přejô vám hezké deň.


_________________


Dobrý den všem. V posledních dnech začalo médii a tím pádem i veřejností silně rezonovat téma důchodů, konkrétně pak termínu, kdy bude moci občan této republiky do důchodu odejít. Objevila se totiž informace, že by se mělo do důchodu odcházet až v 68 letech. Vážení, podle mého je to nesmysl, který nikdy nepodpořím.


Chápu, že přibývá důchodců a mladí spíš pasou po kariérách, než by se množili. Je to jev, který je běžný v každé vyspělejší společnosti, a tak bohužel už i tady u nás. Na rozdíl od našich vyspělejších sousedů ale my máme problém, že jsme v porevolučních časech prodali, co šlo, a tak náš průmysl a bohužel i spoustu nerostného bohatství ovládly zahraniční společnosti a ty vyvádí své zisky do svých zemí. To jsou peníze, které tady pak chybí, a tak srovnávání života tady a třeba v Německu tak nikdy nebude možné. Můžeme na ty, co to udělali, nadávat, ale popravdě tomu sami tak trochu přispíváme už třeba jen tím, že si jdeme nakoupit do supermarketu, místo abychom nakoupili v obchodě na vesnici, od českých producentů či jiných malých českých obchodníčků. A že nemají takový výběr jako supermarket? Měli by, když by tam lidi chodili. Taková je bohužel pravda.


I tak mě ale nikdo nepřesvědčí, že je nutné prodlužovat odchod do důchodu a podle mého je i smutné, že to navrhují lidé, kteří se podíleli na zrušení superhrubé mzdy nebo EET. Nejprve úplně zbytečně v duchu svých předvolebních programů snížili státní příjmy a teď si vybrali ten nejsmutnější způsob, jak ty peníze dostat zpět. Podle mého velká chyba, která se jim vymstí.


Všichni víte, že jsem dělal starostu a ten má ze své podstaty za úkol starat se o obec s péčí řádného hospodáře. S radními a zastupiteli jsme v obci udělali spoustu projektů, vyřešili spoustu problémů a naše ekonomika byla vždy udržitelná a stabilní. Ať se dělo co se dělo, nikdy jsme si nedovolili řešit problémy zvyšováním poplatků, i když jsme tu pravomoc měli. Myslím si, že než se někdo k takovým krokům uchýlí, měl by se nejprve zamyslet nad tím, kde utrácí zbytečně a kde mu utíkají peníze, které by šly použít pro potřebnější věci. Toto je to „s péčí řádného hospodáře.“


Když se podíváme na náš sociální systém, nemusíme být odborníci, abychom viděli, že se tu živí hromada sociálně slabých, co mají sil za deset. Je tu spousta nesmyslných úřadů a úředníků, kteří vyžírají stát zevnitř a nepřináší mu žádný prospěch. Tak třeba tady by se mělo utáhnout řemen a ne ukazovat prstem na ty, co celý život chodí do práce a poctivě odvádí daně. Tady těch by si měl stát vážit a měl by si je opečovávat. Nechme těch 65 let, vždyť už to je hodně a ať má každý takový důchod, jaký si odpracoval. Jestli se někdo půlku života válel na pracáku, ať si holt sklidí, co si zasel. Uznávám, je pravda, že někteří jsou schopni dělat třeba i do 75, ale nechme to na nich, ať se tak sami rozhodnou. Vytvořme jim podmínky, ať mohou dál pracovat a ať je pro ně tento přístup nadstandardním benefitem a odměna za něj skutečnou motivací. Nebude pak potřeba nikomu nic nařizovat a naštvávat lidi. Proč to nenecháme na každém z nás, ať se sám rozhodne, jak prožije svůj podzim života. Bylo by to spravedlivé…


Přeji vám hezký den

bottom of page