top of page

Tak zase po nejaké době…

Váženi, prázdninê só za nama, podzêm se pomalê vkrádá do našéch obéváku a já si po kratši odmlce dovolim znovô přêspět informacó o méch aktivitách a děni posledni dobê.

Prázdninê neznamenajó, že bê bêlo volno a ešlê se chcete zeptat, kde sem bêl s manželkó na dovolené, tak nigde. Volné čas smê trávilê makánim na barákô a doháněnim teho, co se za posledni leta z duvodô totálniho nasazeni starosta/senátor nepodařêlo stihnót. Jistě chápete, že klid doma je důležité a v mim případě néduležiťéši Odehrálê smê ê hromadô koncertu a úspěšně proběhla ê naša expedica na stadionech a rêbařeni na severô Tolik teda ve volnym časô.


Pracovně sem se věnoval řešeni podnětu a potřeb, kery se ke mně hlavně ze stranê starostu regionô dostávalê. Nekery se povedlo dotahnót hneď, nekery só na dyl a nekery só sakra složêty a úspěšnost nejistá. Kdêž se to ale nezkôsi...

Prvni velky téma je opatrovnictvi. Podle sóčasné legislativê tato funkce automatickê padá na bedra starostek a starostu obci, v keréch má opatrovanec trvalé pobyt. Starosti tak ziskávajó povinnosť zastôpovat opatrovance ô sódu, odpovidajó za jejich práva a takê majetek. Vzhledem k zátěžê, kerá na obce padá z podstatê jejich pusobnosti je toto v hodně obcich komplikaca, kerá dosť zásadně ovlivňôje jejich fungováni. Přê tym só na ORP sociálni odborê, kery bê s potřebnó finančni podporó a perzonálnim zajištěnim muhlê têto činnosti vêkonávat proškolenéma odbornikama. Pokuď mlovim o finančni podpoře, tak je to ta sama, co dnes chodi na obce za jednyho čê dva opatrovance a nic tam neřeši, na Sociálnich odborech ORP bê za opatrovance z celiho regionô lehko zaplatila potřebné proškolené aparát, takže lepši fungováni a finančně nic navic. Dalši zajimavé projekt je společenstvi obci. Podle nové legislativê se bôdó muct obce zdrôžovat do dobrovolnéch svazku, kery přê splnění nekolêka podminek bôdó mět na rozdil od sóčasnéch mikroregionu daleko věči možnosti. Te podminkê só dany minimálnim počtem obci a ômistěnim společenstvi obci na uzemi jednyho ORP. Obce si Mikroregionê zakládalê na ruznéch uzemich. Ve věčině připadu ê Mistni akčni skupinê (zdroj na dotace v regionô) vznikalê na ruznéch jinéch uzemich. Mělê na to právo, zákon to ômožňoval, ale dnes ôž fšeckém začéná tak nejak docházet, že to nebêlo uplně dobře. Ô nás je vzorem Mohelnicko, kde ORP, Mikroregion a aji MAS leži na sténym uzemi. Z pohledô dotaci a legislativnich možnosti nové platformê zminěnyho společenstvi só tadê nachêstani.

Velêky téma, kery se ôž snažim převracet delši dobô je správa státnich pozemku. Dnes je to na bedrech Státniho pozemkovyho uřadô (SPU) a Uřadô pro zastôpováni státô ve věcech majetkovéch (UZSVM). Proč só dva? Těžko řict. Možná proto, abê na têto ukonê muhlo bêt vêôžêty vic uředniku, vic baráku a vic peněz. Přê tym bê bêlo tak jednodôchy tê majetkê převist na obce a fšeckém bê se žêlo lepšê. Zeptéte se sviho starostô, jakó má zkôšenosť s UZSVM…


Docela sem si dal prácô a celó tôto problematikô do podrobna rozpitval a mosim řict, že sem přêšil na strašny věcê. Kdêž vemô třeba právě UZSVM, tak tento uřad svuj aparát 1 700 uředniku žêvi z teho, že každé rok prodá nejaké státni majetek. To neni dobry hospodařeni se státnim majetkem a o to vic je to smotny v tym, že jim to ani nestači a stát to mosi každé rok eště dofinancovávat a to né zrovna maló částkó. Od rokô 2005 je to podle výročních zpráv UZSVM celkem 6 miliard. Pak se tadê mužem hádat o DPH na sunar


Ôž vic jak rok se snažim o tymto informovat ministrê, poslance a ruzny vlivny lêdi a krom teho, že se nečekaně vêřešêlê nekery vlekly kauzê (nekolêk let) se v podstatě nic nezměnilo. Kdêž pak vidim tê naštvany lêdi ve spojitosti s uspornym baličkem, tak je mě z teho smôtno a néračé bêch to cely senátorováni pověsêl na hřebik. Naděje ale ômirajó posledni a jiskřêčka naděje se zabléskla dnes na zasedání Stálé komise pro rozvoj venkova, kde se povedlo prosadit, že se tématem fungováni UZSVM bôdemê intenzivně zabévat. Tak se snaď neco pohne…

Ôž začénám bêt zase dlóhé, toš ôž jenom krátko - řešimê podporô regionálnich producentu mimo jiny krásnym projektem “Od vidli po vidlêčkô”, keré si klade za cil, abê se tadê ô nás zôžêtkovávalê vyrobkê od místnich producentu, v této fázê se to tyká školnich jidelen. Projekt řešimê s Šumperskem, kde ôž to fungôje a vyznamnym aktérem je tadê ZD Unčovice.

S hétmanem Olomóckyho kraja a Vlastivědnym muzeem vêméšlimê, jak pomuct folklórô a kultuře v našim krajô. Ê tadê ôž je na stole nekolêk dobréch nápadu

Rozjelê smê takê spoluprácô s Paměti národa na zaznamenáváni vspominek pamětniku na dědinách a tadê bêch svi dnešni spisováni zakončêl vyzvó, ešlê nechcete podpořêt jejich krásné projekt komiksô Třê královnê. Odkaz nandete pod přispěvkem.

Děkôjô za trpělêvosť a zase negdê. Ať se Vám dobře vede…

________________


Tak zase po nějaké době…


Vážení, prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu vkrádá do našich obýváků a já si po kratší odmlce dovolím znovu přispět informací o mých aktivitách a dění v poslední době.

Prázdniny neznamenají, že by bylo volno a jestli se chcete zeptat, kde jsme byl s manželkou na dovolené, tak nikde. Volný čas jsme trávili prací na domě a doháněním toho, co se za poslední roky z důvody totálního nasazení starosta/senátor nepodařilo stihnout. Jistě chápete, že klid doma je důležitý a v mém případě nejdůležitější. Odehráli jsme i řadu koncertů a úspěšně proběhla i naše expedice na stadionech a rybaření na severu. Tolik tedy ve volném čase.


Pracovně jsem se věnoval řešení podnětů a potřeb, které se ke mně hlavně ze strany starostů regionu dostávaly. Některé se povedlo dotáhnout hned, některé jsou na déle a některé jsou sakra složité a úspěšnost nejistá. Když se to ale nezkusí…


První velké téma je opatrovnictví. Podle současné legislativy tato funkce automaticky padá na bedra starostek a starostů obcí, ve kterých má opatrovanec trvalý pobyt. Starostové tak získávají povinnost zastupovat opatrovance u soudu, odpovídají za jejich práva a taky majetek. Vzhledem k zátěži, která na obce padá z podstaty jejich působnosti, je toto v hodně obcích komplikace, která dost zásadně ovlivňuje jejich fungování. Přitom jsou na ORP sociální odbory, které by s potřebnou finanční podporou a personálním zajištěním mohly tyto činnosti vykonávat proškolenými odborníky. Pokud mluvím o finanční podpoře, tak je to ta samá, co dnes chodí na obce za jednoho či dva opatrovance a nic tam neřeší, na sociálních odborech ORP by za opatrovance z celého regionu lehce zaplatila proškolený aparát, takže lepší fungování a finančně nic navíc.


Další zajímavý projekt je společenství obcí. Podle nové legislativy se budou moci obce sdružovat do dobrovolných svazků, které při splnění několika podmínek budou mít na rozdíl od současných mikroregionů daleko větší možnosti. Ty podmínky jsou dané minimálním počtem obcí a umístěním společenství obcí na území jednoho ORP. Obce si mikroregiony zakládaly na různých územích. Ve většině případů i místní akční skupiny (zdroj na dotace v regionu) vznikaly na různých jiných územích. Měly na to právo, zákon to umožňoval, ale dnes už všem začíná tak nějak docházet, že to nebylo úplně dobře. U nás je vzorem Mohelnicko, kde ORP, mikroregion a i MAS leží na stejném území. Z pohledu dotací a legislativních možností nové platformy zmíněného společenství jsou tu nachystaní.


Velké téma, které se už snažím převracet delší dobu, je správa státních pozemků. Dnes je to na bedrech Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM). Proč jsou dva? Těžko říct. Možná proto, aby na tyto úkony mohlo být využito více úředníků, víc domů a víc peněz. Přitom by bylo tak jednoduché ty majetky převést na obce a všem by se žilo lépe. Zeptejte se svého starosty, jakou má zkušenost s UZSVM…


Docela jsem si dal práci a celou tuto problematiku dopodrobna rozpitval a musím říct, že jsem přišel na strašné věci. Když vezmu třeba právě UZSVM, tak tento úřad svůj aparát 1 700 úředníků živí z toho, že každý rok prodá nějaký státní majetek. To není dobré hospodaření se státním majetkem a o to víc je to smutné v tom, že jim to ani nestačí a stát to musí každý rok ještě dofinancovávat, a to ne zrovna malou částkou. Od roku 2005 je to podle výročních zpráv UZSVM celkem 6 miliard. Pak se tady můžeme hádat o DPH na sunar.


Už víc jak rok se snažím o tomto informovat ministry, poslance a různé vlivné lidi a krom toho, že se nečekaně vyřešily některé vleklé kauzy (několik let) se v podstatě nic nezměnilo. Když pak vidím ty naštvané lidi ve spojitosti s úsporným balíčkem, tak je mi z toho smutno a nejradši bych to celé senátorování pověsil na hřebík. Naděje ale umírá poslední a jiskřička naděje zableskla dnes na zasedání Stálé komise pro rozvoj venkova, kde se povedlo prosadit, že se tématem fungování UZSVM budeme intenzivně zabývat. Tak se snad něco pohne…


Už začínám být zase dlouhý, tak už jen krátce - řešíme podporu regionálních producentů mimo jiné krásným projektem „Od vidlí po vidličku“, který si klade za cíl, aby se tu u nás zužitkovávaly výrobky od místních producentů, v této fázi se to týká školních jídelen. Projekt řešíme s Šumperskem, kde už to funguje a významným aktérem je tu ZD Unčovice. S hejtmanem Olomouckého kraje a Vlastivědným muzeem vymýšlíme, jako pomoci folkloru a kultuře v našem kraji. I tu už je na stole několik dobrých nápadů. Rozjeli jsme také spolupráci s Pamětí národa na zaznamenávání vzpomínek pamětníků na dědinách a tady bych své dnešní spisování zakončil výzvou, jestli nechcete podpořit jejich krásný projekt komiksu Tři královny. Odkaz najdete pod příspěvkem.

Děkuji za trpělivost a zase někdy. Ať se vám dobře vede…

bottom of page