top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarek Ošťádal

Toto só chvile, kdê docela lêtôjô teho, že sem vubec do nejaké politykê lezl.

Dobré deň váženi.


Tak toto só chvile, kdê docela lêtôjô teho, že sem vubec do nejaké politykê lezl. Projednáváni valorizaci duchodu bêlo černym Petrem, keré k nám doputoval z Poslanecké sněmovnê a kde Senátoři mělê požehnat a nebo zhodit to, co pro ně vláda, potažmo poslanci nachêstalê. Jednáni Senátô předcházelo spóstô debat a argumentê pro ê proti litalê jeden za drôhym. Opravdô bedlêvě a objektivně sem se snažêl naslóchat jedné ê drôhé straně, abêch si na to ôdělal názor, keré bêch Vám chtěl tadê fčêl vêjevit.


Prvnim pohledem je retroaktivita a zneôžêti pravidel legislativni nóze. Mosim řict, že na prvni dobró s tymto postojem sóhlasim a předkladateli a zastánci upravê valorizace mosêlê hodně čarovat, abê si svoje postoje dokázalê aspoň nejak obhájit. Ešlê temô šlo předejit čê né, je fčêl ôž ale jedno, protože mliko je vêlêty a je potřeba se k temô nejak postavit. Řiká se, že co právnik, to názor a toš je asi nesmêsl konfrontovat oprávněnost rozhodnóti a bôde lepši to nechat na posózeni Ustavniho sódô.


Kdêž teda pominô legislativni nejasnosť, je tadê téma duchodu samotnéch. Tê v poslednich dvóch letech skôtečně vêrustlê a až na nejaky vyjimkê majó senioři duchodê pěkny. Obava z neschopnosti státniho rozpočtô takové nárust duchodu zpusobené vêsokó inflacó dlóhodobě ôfinancovat je bohužel pravdivá a s péčó řádnyho hospodářa respektôjô, že opatřeni je nôtny. Tadê mě mrzi a neznám duvod, proč se aspoň v tymto připadě nepřêstópilo k fixni valorizacê. Přêdalo bê to vic tém co majó duchodê nizky a tém, co majó duchodê vêsoky bê to nechêbělo. V konečnym sóčtô bê to ê nakonec muhlo rozpočet státô přêjit na miň peněz. Vláda variantô fixni částkó nevêôžêla a navrhla neco jinyho, co se dá vnimat jako jakésê kompromis, a sice stanovit pevnó částkô navéšeni na 400,- Kč a k temô přêčést 2,3%. Tento “kompromis” je pro mě akceptovatelné.


Muj problém teda nebêl ani tak v legislativnosti a ani nastaveni valorizace. Nelébi se mě zpusob, jakym to bêlo cely podany. Vite, dosť mě vadi, jak je tato společnosť kvulêvá temô fšeckymô co se kolem nás děje rozkližená a mêslim si, že tato nemilá ale nôtná věc šla prostě prodat lip. Mosêl bê si s tym ale negdo dat tô prácô. Tak jak to bêlo podany to vêpadá, že stát má prázdnó kasô, toš začnem duchodcama. Po téch nesmêslnéch rôšenich zažêtéch daňovéch odvodu to spiš vêpadá, že zkóšimê, co eště lêdi snesó


Moc mě mrzi, že pod tlakem okolnosti negdo neprojevil snahô k temôto opatřeni přêdat baliček dalšich věci, kery bê ôkázalê, že je to mêšleny skôtečně vážně a že do teho dem společně. Mám fčêl na mêslê třeba ê zmraženi fšeckéch platu včetně ustavnich činitelu, usporê na ministerstvech, na uřadech, upravê čê změnê systémô, no prostě neco, co lêdi přêvitajó pozitivně a cely to bôde dávat smêsl. Ê gdêž je české člověk od pradávna závisťêvé, má ale takê tôze sêlně vêvinôtó schopnosť tahnót za jeden provaz. Podporoval bêch teda račé to drôhó vlastnosť, v téchto časech je to duležity…

Protože sem na jednô stranô chápal duvodê navrženéch opatřeni, ale neztotožňôjô se ze zpusobem jejich aplikováni, hlasováni sem se zdržel, respektive neučastnil. Po dlóhym, ale dustojnym prodiskutováni fšeckéch pohledu na téma upravê valorizaci senátoři nakonec vládó navrženó upravô schválêlê a černé Petr tak putôje dál k novimô prezidentovi jako ôvitaci dárek


________


Dobrý den vážení.


Tak toto jsou chvíle, kdy docela lituji toho, že jsem vůbec do nějaké politiky lezl. Projednávání valorizací důchodů bylo černým Petrem, který k nám doputoval z Poslanecké sněmovny a kde senátoři měli požehnat a nebo shodit to, co pro ně vláda, potažmo poslanci, nachystali. Jednání Senátu předcházela spousta debat a argumenty pro i proti lítaly jeden za druhým. Opravdu bedlivě a objektivně jsem se snažil naslouchat jedné i druhé straně, abych si na to udělal názor, který bych Vám tady chtěl vyjevit.


Prvním pohledem je retroaktivita a zneužití pravidel legislativní nouze. Musím říct, že na první dobrou s tímto postojem souhlasím a předkladatelé a zastánci úpravy valorizace museli hodně čarovat, aby si své postoje dokázali aspoň nějak obhájit. Jestli tomu šlo předejít či ne, to je teď už ale jedno, protože mléko je vylité a je potřeba se k tomu nějak postavit. Říká se, že co právník, to názor, a tak je asi nesmysl konfrontovat oprávněnost rozhodnutí a bude lepší to nechat na posouzení Ústavního soudu.


Když tedy pominu legislativní nejasnost, je tu téma důchodů samotných. Ty v posledních dvou letech skutečně vyrostly a až na nějaké výjimky mají senioři důchody pěkné. Obava z neschopnosti státního rozpočtu takový nárůst důchodů způsobený vysokou inflací dlouhodobě ufinancovat je bohužel pravdivá a s péčí řádného hospodáře respektuji, že opatření je nutné. Tady mě mrzí a neznám důvod, proč se aspoň v tomto případě nepřistoupilo k fixní valorizaci. Přidalo by to víc těm, co mají důchody nízké, a těm, co mají důchody vysoké, by to nechybělo. V konečném součtu by to i nakonec mohlo rozpočet státu přijít na méně peněz. Vláda variantu fixní částkou nevyužila a navrhla něco jiného, co se dá vnímat jako jakýsi kompromis, a sice stanovit pevnou částkou navýšení na 400,- Kč a k tomu přičíst 2,3 %. Tento „kompromis“ je pro mě akceptovatelný.


Můj problém teda nebyl ani tak v legislativnosti a ani nastavení valorizace. Nelíbí se mi způsob, jakým to bylo celé podané. Víte, dost mi vadí, jak je tato společnost kvůli tomu všemu, co se kolem nás děje, rozklížená a myslím si, že tato nemilí ale nutná věc šla prostě prodat líp. Musel by si s tím ale někdo dát tu práci. Tak jak to bylo podáno to vypadá, že stát má prázdnou kasu, tak začneme důchodci. Po těch nesmyslných rušeních zažitých daňových odvodů to spíš vypadá, že zkoušíme, co ještě lidi snesou.


Moc mě mrzí, že pod tlakem okolností někdo neprojevil snahu k tomuto opatření přidat balíček dalších věcí, které by ukázaly, že je to myšleno skutečně vážně a že do toho jdeme společně. Mám teď na mysli třeba i zmrazení všech platů včetně ústavních činitelů, úspory na ministerstvech, na úřadech, úpravy či změny systému, no prostě něco, co lidi přivítají pozitivně a celé to bude dávat smysl. I když je český člověk od pradávna závistivý, má ale taky dost silně vyvinutou schopno táhnout za jeden provaz. Podporoval bych teda raději tu druhou vlastnost, v těchto časech je to důležité.


Protože jsem na jedno stranu chápal důvody navržených opatření, ale neztotožňuji se se způsobem jejich aplikování, hlasování jsem se zdržel, respektive nezúčastnil. Po dlouhém, ale důstojném prodiskutování všech pohledů na téma úpravy valorizací senátoři nakonec vládou navrženou úpravu schválili a černý Petr tak putuje dál k novému prezidentovi jako uvítací dárek.


19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page