top of page

Volbê do Evropê.

Volbê do Evropê.

Váženi, só tadê zase jednê z némiň naščevovanéch a oblébenéch voleb. Českymô člověkovi dêckê bêla Evropa daleko a až tak ho to nezajimalo. Řekl bêch ale, že posledni dobó si začénámê ôvědomovat viznamnosť téchto voleb vic a vic. Ve spóstě připadu je škoda, že až fčêl, ale lepši fčêl, než nigdá.

Obecně Evropô vnimámê jako spóstô nechtěnéch zákonu a takê dotace, kery akorát zničêlê trh. Ve hromadě připadu tento pohled nebôdô vêvracet, a právě proto si mêslim, že je duležity teto volbê brat vážně.

Kdêž to vemô néprv od téch zákonu, tak z téch ô nás projednávanéch je to až 70 %, kery přêcházijó do našé legislativê z Bruselô. Je nôtny si ôvědomit, že než se tê zákonê k nám z Bruselô dostanó, evropské parlament je projednává a lêdi, kery si dnes a zétra zvolite to mužó zásadně ovlivňovat. Asi fšeci vite, jak probihajó jednáni, kdêž na ně přênde jedna strana zabéčená ve svéch názorech a neôhne ani o centimetr. To pak věčinó takovi jednáni nedopadne moc dobře. Proto osobně nedoporôčôjô z vlastni zkôšenosti volêt krajně pravicovi kandidátê s populisticky přistupem. Jednáni pro nás mužó dopadnót dobře, kdêž nás zastôpôje negdo, kdo je inteligentni, zná lêdi, s keréma jedná, zná systém, v kerym se ômi pohêbovat a ešlê nás má dobře zastôpovat, mosi znat ê naše potřebê. Tedê je duvod, proč podporôjô a doporôčôjô volêt Radima. Je ôž skoro 14 let starosta z Dolnich Studének a celó dobô tam bez problémô vêhrává volbê. Přednáši v Praze na univerzitě o Evropské unii, takže systém zná dokonale. Je to teda chêtré člověk, keré zná naše potřebê a mêsli to dobře.

Co se téká téch dotaci, tadê je to pestvo. Sóhlasim s tym, že systém dotaci je mizerné. Po zkôšenosti starostê ale mosim řict, že hlavně ô nás v České republice. Po našim vstupô do EU ho tenkrát naše vládê nastavilê po Českô, takže uplně blbě. Stači zajed do Polska a člověk muže vidět krásné příklad, že gdêž se ten systém nastavi jak má, tak se z teho ten stát muže mět sakra dobře. Naše blbosť. Postôpně se překlápimê do stavô, že začnemê vic platit jak dostávat a to znamená, že to néduležiťéši smê ôž promeškalê. Je to jakgdêž hospodář o žnich trávi čas v hospodě a pak je naštvané, že má sépkô prázdnó, kdêž přêndó páni vêbirat daně. Mužemê se snažêt proti pánům bojovat, ale to se vědělo že přêndó a tak je těžko svádět vinô na ně. Mosimê si pohár dopit až do dna a mêslim si, že kdêž nás ê v tymto ohledô bôde zastôpovat negdo, kdo v tym ômi chodit, tak to dobře dopadne. Popravdě neznám žádnyho jinyho starostô krom Radima, keré bê na opravô zámečkô, čê jakékoli jinači projekt dokázal nakombinovat 7 dotačních titulu a fšeckê je pak takê bez problému dovedl dotahnót do uspěšnyho konca. Dnes je prvnim náměstkem na MMR, kde se snaži o narovnáni systémô národnich dotaci a proto si mêslim, že ê co se téká téch Evrpskéch, je člověkem, keré vi co dělá, rozômi temô a mimo to fšecko ê jako staré mozêkant je dokáže naladit na našô notô. Ešlê né on, tak ôž nevim gdo.

Sami se teda rozhodnite, kemô to tam hodite. Za mě bê ale bêlo dobry hospodářa vêhnat z hospodê a do Evropê poslat nekeho, kdo se neobjevil před měsicem a kdo dobře vi co dělá…

Ať nám to dobře dopadne. Přejô vám hezké deň.

_______

Volby do Evropy.

Vážení, jsou tu zase jedny z nejméně navštěvovaných a oblíbených voleb. Českému člověku vždy byla Evropa daleko a až tak ho to nezajímalo. Řekl bych ale, že poslední dobou si začínáme uvědomovat významnost těchto voleb víc a víc. Ve spoustě případů je škoda, že až teď, ale lepší teď, než nikdy.

Obecně Evropu vnímáme jako spoustu nechtěných zákonů a taky dotace, které akorát zničily trh. Ve hromadě případů tento pohled nebudu vyvracet, a právě proto si myslím, že je důležité tyto volby brát vážně.

Když to vezmu nejprve od těch zákonů, tak z těch u nás projednávaných je to až 70 %, které přichází do naší legislativy z Bruselu. Je nutné si uvědomit, že než se ty zákony k nám z Bruselu dostanou, evropský parlament je projednává a lidi, které dnes a zítra zvolíte to mohou zásadně ovlivňovat. Asi všichni víte, jak probíhají jednání, když na ně přijde jedna strana zabejčená ve svých názorech a neuhne ani o centimetr. To pak většinou takové jednání nedopadne moc dobře. Proto osobně nedoporučuji z vlastní zkušenosti volit krajně pravicové kandidáty s populistickým přístupem. Jednání pro nás mohou dopadnout dobře, když nás zastupuje někdo, kdo je inteligentní, zná lidi, s kterými jedná, zná systém, ve kterém se umí pohybovat a jestli nás má dobře zastupovat, musí znáš i naše potřeby. Tady je důvod, proč podporuji a doporučuji volit Radima. Je už skoro 14 let starosta z Dolních Studének a celou dobu tam bez problému vyhrává volby. Přednáší v Praze na univerzitě o Evropské unii, takže systém zná dokonale. Je to tedy chytrý člověk, který zná naše potřeby a myslí to dobře.

Co se týká těch dotací, tady je to pestvo. Souhlasím s tím, že systém dotací je mizerný. Po zkušenosti starosty ale musím říct, že hlavně u nás v České republice. Po našem vstupu do EU ho tenkrát nastavily naše vlády po Česku, takže úplně blbě. Stačí zajet do Polska a člověk může vidět krásný příklad, že když se ten systém nastaví jak má, tak se z toho ten stát může mít sakra dobře. Naše blbost. Postupně se překlápíme do stavu, že začneme víc platit jak dostávat a to znamená, že to nejdůležitější jsme už promeškali. Je to jako když hospodář o žních tráví čas v hospodě a pak je naštvaný, že má sýpku prázdnou, když přijdou páni vybírat daně. Můžeme se snažit proti pánům bojovat, ale to se vědělo že přijdou a tak je těžko svádět vinu na ně. Musíme si pohár dopít až do dna a myslím si, že když nás i v tomto ohledu bude zastupovat někdo, kdo v tom umí chodit, tak to dobře dopadne. Popravdě neznám žádného jiného starostu krom Radima, který by na opravu zámečku, či jakýkoliv jiný projekt dokázal nakombinovat sedm dotačních titulů a všechny je pak taky bez problémů dovedl dotáhnout do úspěšného konce. Dnes je prvním náměstkem na MMR, kde se snaží o narovnání systému národních dotací a proto si myslím, že že i co se týká těch evropských, je člověkem, který ví co dělá, rozumí tomu a mimo to všechno i jako starý muzikant je dokáže naladit na naši notu. Jestli ne on, tak už nevím kdo.

Sami se tedy rozhodněte, komu to tam hodíte. Za mě by ale bylo dobré hospodáře vyhnat z hospody a do Evropy poslat někoho, kdo se neobjevil před měsícem a kdo dobře ví co dělá…

Ať nám to dobře dopadne. Přeji vám hezký den.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

26. schuza Senátô

V rámcê dobryho zvêkô s pocitem, že to nekeho zajimá si Vám dovolim podat tradični zprávô o tym, co se fčerá projednalo na 26 schuzê Senátô. Hneď na začátkô tam zaskočêl ministr Rakušan premiéra Fialô

Stavebni zákon…

Váženi, tak se nám nezadržitelně bléži 1. 7. a s tymto datumem ê deň, kdê vende v platnosť nové stavebni zákon. Z pruběžnéch indicií zaváděni této zásadni změnê stavebnich řizeni je dlóhodobě patrny,

25. schuza Senátô.

Fčerá proběhla 25 schuza Senátô a já si fčêl dovolim krátké report o novéch změnách v našé legislativě. Hneď na začátkô to bêl tisk č. 270 ministra Rakušana. Uprava zákona o uřednicich se téká jejich

コメント


bottom of page