top of page

Zpráva z posledni schuze Senátô (EURO 7)

Váženi čtenáři, dovolte, abêch Vám podal zprávô z posledni schuze Senátô.


Z projednávanéch bodu si dovolim vêpichnót opatřeni, kery bê mělo částečně regulovat, ale hlavně vêtvořêt systém v poskêtováni krátkodobyho ôbytováváni turistu v sókromi, poôžévá se anglická zkratka AirBnB. Doteď to bêlo bez pravidel, a tak divoky večirkê mladéch zahraničnich alkoturistu, keři se v bytech po tédňo střidalê, ôvádělê ostatni nájemnikê bytovéch domu do stavu beznaděje, gór gdêž bêlê majiteli téch bytu třeba odnekáď z Ruska, jak je ô nás dobrym zvêkem.


Dalšim tématem, kery rozpótalo velkó diskuzô, bêlo zvažováni zavedeni pro nově vêrobeny auta nové normê Euro 7. Toto bê znamenalo dalši zpřisněni emisnich limitu, kery bê se mělê vztahovat mimo emisi z motoru aji na brzdê a pneumatikê. Řekl bêch, že ôž to přehánijó Od pneumatik přê jizdě nejaká guma odlitává, ale ešlê zrovna ta je hrozbó pro tento svět? Na drôhó stranô jakákoli změna ve složeni pneumatikê s ohledem na tadêto sniženi emisi bôde znamenat zhoršeni jejich bezpečnostnich vlastnosti. Kdêž to pak propojimê s brzdama kery neprášijó, možná bê bêlo jednodôšši snižet hranice maximálni rychlosti v dědině na 30, mimo dědinô na 50 a na dálnicê max 80 km/h. Drôhy řešeni bê pak eště bêlo začit s autama litat, ale to se do rokô 2025 nemuže stihnót. Vláda zavedeni takovéch opatřeni nepodporôje a Senát jô v tym podpořêl.


Dalšim bodem bêl senátni návrh senátorkê Chalánkové, keré se zabéval ustavnim právem na platbô v hotovosti. Co na to řict? Chápô, že negdo ôpřednostni penize pod polštářem před bankó, ale měnit gvulêvá temô Lêstinô základnich práv a svobod? V dnešnim světě se nekery věcê měnijó tôze rychlo a tak bê se muhlo stat, že se najednó přestanó tisknót penize. Máme tadê ale ôž Zákon o veřejnéch financich a ten v podstatě toto ôž ôpravôje. Možná bê se to tam muhlo trochô vêlepšêt, ale určitě neni potřeba gvulêvá temô měnit ustavô. Navic si mêslim, že toto takê neni sóčasnym problémem tehoto světa Senát to zamitl.


V dalšim bodě se Senát zhodl na omezeni nikotinovéch pêtliku, kery si děcka na základkách dávajó za škraň, abê bêlê veseléši. Vzkaz pro ně teda je, že se bôdó moset rozveselêt dobrym ftipem tak jak mê v pravěkô, protože pêtlikê bôdó až od 18 let tak jak alkohol a cigaretê. Dêť bê z teho bêlê hlópi…


Závěrem Senát svim ôsnesenim k vyroči přesně rok od začátkô válkê na Ukrajině projevil nesóhlas s konánim Ruska. Rok válkê je za nama a je hrozny sledovat co se děje, jak uplně zbêtečně ômirajó hromadê lêdi, ať na jedné, nebo na drôhé straně barikádê. Kéž bê tadê tento nesmêslné problém ôž brzo zkončêl, hodně problému tehoto světa daleko věčich jak cely Euro 7 čê platba v hotovosti bê se tym vêřešêlo :((((

________________


Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám podal zprávu z poslední schůze Senátu.


Z projednávaných bodů si dovolím vypíchnout opatření, které by mělo částečně regulovat, ale hlavně vytvořit systém v poskytování krátkodobého ubytování turistů, používá se anglická zkratka AirBnB. Doteď to bylo bez pravidel, a tak divoké večírky mladých zahraničních alkoturistů, kteří se v bytech po týdnu střídali, uváděly ostatní nájemníky bytových domů do stavu beznaděje, obzvlášť když byli majitelé těch bytů třeba odněkud z Ruska, jak je u nás dobrým zvykem.


Dalším tématem, které rozpoutalo velkou diskuzi, bylo zvažování zavedení pro nově vyrobená auta nové normy EURO 7. To by znamenalo další zpřísnění emisních limitů, které by se měly vztahovat mimo emisí z motorů i na brzdy i pneumatiky. Řekl bych, že už to přehání. Od pneumatik při jízdě nějaká guma odlétává, ale jestli zrovna ta je hrozbou pro tento svět? Na druhou stranu jakákoliv změna ve složení pneumatiky, s ohledem na tady to snížení emisí, bude znamenat zhoršení jejich bezpečnostních vlastností. Když to pak propojíme s brzdami, které nepráší, možná by bylo jednodušší snížit hranice maximální rychlosti v obci na 30, mimo obec na 50 a na dálnici na maximálně 80 km/h. Druhé řešení by pak ještě bylo začít s auty létat, ale to se do roku 2025 nemůže stihnout. Vláda zavedení takových opatření nepodporuje a Senát ji v tom podpořil.


Dalším bodem byl senátní návrh senátorky Chalánkové, který se zabýval ústavním právem na platbu v hotovosti. Co na to říct? Chápu, že někdo upřednostní peníze pod polštářem před bankou, ale měnit kvůli tomu Listinu základních práv a svobod? V dnešním světě se některé věci mění dost rychle, a tak by se mohlo stát, že se najednou přestanou tisknout peníze. Máme tu ale už Zákon o veřejných financích a ten v podstatě toto už upravuje. Možná by se to tam mohlo trochu vylepšit, ale určitě není potřeba kvůli tomu měnit Ústavu. Navíc si myslím, že toto taky není současným problémem tohoto světa. Senát to zamítl.


V dalším bodě se Senát shodl na omezení nikotinových pytlíků, které si děti na základních školách dávají za škraň, aby byly veselejší. Vzkaz pro ně tedy je, že se budou muset rozveselit dobrým vtipem tak, jako my v pravěku, protože pytlíky budou až od 18 let tak, jako alkohol a cigarety. Vždyť by z toho byly hloupí…


Závěrem Senát svým usnesením k výročí přesně rok od začátku války na Ukrajině projevil nesouhlas s konáním Ruska. Rok války je za námi a je hrozné sledovat, co se děje, jak úplně zbytečně umírají hromady lidí, ať na jedné nebo na druhé straně barikády. Kéž by tady tento nesmyslný problém už brzy skončil, hodně problémů tohoto světa, daleko větších, jak celé EURO 7 či platba v hotovosti, by se tím vyřešilo. :(((

bottom of page